Αγγλικά

05/05/2023 Έγκριση σουηδικού καθεστώτος λόγω της ενεργειακής κρίσης – SA.106512

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, σουηδικό καθεστώς στήριξης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη νότια Σουηδία, λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης
Η Σουηδία κοινοποίησε στην Επιτροπή καθεστώς, προϋπολογισμού 2.600.000.000 ευρώ, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη νότια Σουηδία, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους που προκαλείται από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Το καθεστώς θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στη νότια Σουηδία, με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της ιστορικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης επί μια σταθερή έκπτωση ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται, ενώ προβλέπονται ορισμένα ανώτατα όρια ανά δικαιούχο.

Η χρηματοδότηση του καθεστώτος θα γίνεται από το λεγόμενο ‘εισόδημα συμφόρησης’, δηλαδή από το εισόδημα που αποκτά η διαχειρίστρια εταιρεία του σουηδικού συστήματος μεταφοράς, Svenska kraftnät και το οποίο οφείλεται στις υψηλές διαφορές των τιμών μεταξύ των περιοχών που εξυπηρετεί η διαχειρίστρια εταιρεία, και οι οποίες διαφορές σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του καθεστώτος θα είναι η σουηδική φορολογική αρχή.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σουηδικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023. Ειδικότερα, το καθεστώς: α) δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά επιχείρηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, τις 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση των τομέων της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τα 2.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση για όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, β) χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν πληγεί από την κρίση, και γ) θα χορηγηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Περαιτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σουηδικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της σουηδικής οικονομίας που θίγεται από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το σουηδικό καθεστώς.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.106512 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2613
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.