Αγγλικά

02/05/2023 Έγκριση ολλανδικών καθεστώτων διαχείρισης του αζώτου – SA.10655/9

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 1.3. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, δύο ολλανδικά καθεστώτα για τη μείωση της εναπόθεσης αζώτου σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές
Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή δύο καθεστώτα αποζημίωσης κτηνοτρόφων για το εθελοντικό κλείσιμο των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, ώστε να μειωθεί το φορτίο εναπόθεσης αζώτου σε αυτές. Αμφότερα τα καθεστώτα έχουν διάρκεια έως την 27η Φεβρουαρίου 2028 και είναι ανοικτά σε μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους στην Ολλανδία, οι οποίοι αποφασίζουν να κλείσουν οικειοθελώς τους χώρους εκτροφής τους.

Το πρώτο καθεστώς, προϋπολογισμού 500.000.000 ευρώ, έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για αποζημίωση, ύψους έως και 100% των ζημιών που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι που αποφασίζουν να κλείσουν τους χώρους εκτροφής γαλακτοπαραγωγών βοοειδών, χοίρων και πουλερικών, ιδίως όσον αφορά την απώλεια παραγωγικής ικανότητας και δικαιωμάτων παραγωγής. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία ευρίσκεται ο χώρος αναπαραγωγής, για να είναι επιλέξιμος, πρέπει να έχει ορισμένα ελάχιστα επίπεδα φορτίου εναπόθεσης αζώτου ανά έτος.

Το δεύτερο καθεστώς, προϋπολογισμού 975.000.000 ευρώ, επικεντρώνεται σε εγκαταστάσεις αναπαραγωγής ζώων που εκπέμπουν το λεγόμενο ‘φορτίο αιχμής’, δηλαδή εγκαταστάσεις εκπομπών υψηλών επιπέδων αζώτου σε ετήσια βάση. Το καθεστώς αφορά και αυτό κτηνοτρόφους που εκτρέφουν γαλακτοπαραγωγά βοοειδή, χοίρους και πουλερικά και, επιπλέον, σε κτηνοτρόφους που εκτρέφουν μοσχάρια. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την αντιστάθμιση έως και 100% των ζημιών που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι που αποφασίζουν να κλείσουν τους χώρους αναπαραγωγής τους, ιδίως όσον αφορά την απώλεια δικαιωμάτων παραγωγής καθώς και τις δαπάνες κατεδάφισης των εγκαταστάσεων. Όσον αφορά την απώλεια της παραγωγικής ικανότητας, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση έως 120%.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή σε καθένα από τα δύο καθεστώτα είναι η δέσμευση των δικαιούχων ότι το κλείσιμο των εγκαταστάσεων θα είναι οριστικό και μη αναστρέψιμο και ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσουν τις ίδιες δραστηριότητες σε άλλο σημείο της Ολλανδίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της ΕΕ.

Η Επιτροπή έκρινε αμφότερα τα ολλανδικά καθεστώτα σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.3. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα, αμφότερα τα καθεστώτα: α) διευκολύνουν το κλείσιμο παραγωγικών εγκαταστάσεων προς όφελος της βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, γεγονός που τα καθιστά συμβατά με βασικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, β) είναι αναγκαία και κατάλληλα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις επιλεγμένες περιοχές Natura 2000, γ) χορηγούν ενισχύσεις που τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, καθώς περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο, δ) επιφέρουν θετικά αποτελέσματα που αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και του ενδοενωσιακού εμπορίου, και ε) συνοδεύονται από δέσμευση των δικαιούχων για οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων, η οποία εκτείνεται και σε κάθε μελλοντικό αγοραστή ή χρήστη τους.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε αμφότερα τα ολλανδικά καθεστώτα.

Οι μη εμπιστευτικές εκδόσεις των αποφάσεων θα δημοσιευτούν με αριθμούς υποθέσεων SA.106555 και SA.106559 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2507
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.