Αγγλικά

09/04/2021 Έγκριση παράτασης του ελληνικού προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – SA.62242

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού προγράμμαγος παροχής εγγυήσεων για την τιτλοποίηση των των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών («ΗΡΑΚΛΗΣ»), καθώς εξακολουθεί να μην αποτελεί κρατική ενίσχυση κατά το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ
Το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας περιουσιακών στοιχείων (με την ονομασία «Ηρακλής») εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2019 και η διάρκειά του ορίστηκε αρχικά για 18 μήνες (SA.53519/2019).

Το πρόγραμμα «Ηρακλής» επιδιώκει να διευκολύνει τις τράπεζες να τιτλοποιούν και να αφαιρούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τους ισολογισμούς τους. Στο πλαίσιο αυτό, ένας φορέας τιτλοποίησης μεμονωμένης διαχείρισης αγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την τράπεζα και πωλεί τίτλους σε επενδυτές με την εγγύηση του Δημοσίου για τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης του φορέα τιτλοποίησης, οι οποίοι θεωρούνται χαμηλότερου κινδύνου. Σε αντάλλαγμα, το Δημόσιο λαμβάνει αμοιβή σύμφωνη με τους όρους της αγοράς. Στόχος είναι η προσέλκυση ευρέος φάσματος επενδυτών και η στήριξη των τραπεζών στις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να μειώσουν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους.

Πράγματι, μετά τη θέσπιση του καθεστώτος τον Οκτώβριο του 2019, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Ειδικότερα, η Ελλάδα εκτίμησε ότι, ως αποτέλεσμα της θέσπισης του καθεστώτος, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί από 43% στο τέλος του 2019 σε 27% στα τέλη Μαρτίου 2021.

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο για την παράταση της ισχύος αυτού του καθεστώτος για επιπλέον 18 μήνες, δηλαδή έως τον Οκτώβριο του 2022. Σημειώνεται, ότι οι τρέχουσες αιτήσεις του καθεστώτος τιτλοποιήσεων ανέρχονται συνολικά σε 31,3 δισ. ευρώ (ακαθάριστη λογιστική αξία) μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο του παρατεινόμενου καθεστώτος, το ελληνικό Δημόσιο θα συνεχίσει να αμείβεται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς για τον κίνδυνο που θα αναλάβει όταν παρέχει εγγύηση στο τμήμα τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα. Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο εξακολουθεί να μην συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, καθώς πληρούται η αρχή του ιδιώτη επενδυτή.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.62242 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1661
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.