Αγγλικά

27/08/2021 Έγκριση γαλλικού μέτρου για μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ – SA.61902

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, ένα γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ηλιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κτίρια
Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από χειριστές μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κτίρια χωρητικότητας έως 500kw. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω μέτρου ανέρχεται περίπου σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και η διάρκεια ισχύος του προβλέπεται έως το 2026.

Οι ενισχύσεις βάσει του καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή τιμολογίου τροφοδοσίας (δηλαδή, εγγυημένη τιμή για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια) για είκοσι χρόνια. Το επίπεδο των τιμολογίων τροφοδοσίας θα διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης και το επιχειρηματικό μοντέλο (δηλαδή, εγκαταστάσεις που εισάγουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο ή εγκαταστάσεις που καταναλώνουν μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας).

Με αυτό το μέτρο, η Γαλλία αναμένεται να αναπτύξει 3.700 επιπλέον MW σε ηλιακή ανανεώσιμη ενέργεια και έτσι, αναμένεται η Γαλλία να επιτύχει τον στόχο της για το 2030, δηλαδή να παράγει το 33% των ενεργειακών αναγκών της από ΑΠΕ, συμβάλλοντας στον ευρωπαϊκό στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας που έχει τεθεί έως το 2050.

Το καθεστώς αυτό συμπληρώνει το γενικό καθεστώς ενισχύσεων για ΑΠΕ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή (SA.50272/2021) και το οποίο επιτρέπει την παροχή στήριξης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών σε διάφορες εγκαταστάσεις ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών εγκαταστάσεων ισχύος άνω των 500kw.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο μέτρο είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής ΑΠΕ και προκειμένου η Γαλλία να μπορέσει να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους και τους στόχους για ΑΠΕ. Επίσης, το μέτρο έχει χαρακτήρα κινήτρου, αφού τα έργα δεν θα πραγματοποιούνταν ελλείψει της δημόσιας στήριξης. Τέλος, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου, ιδίως οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπερτερούν των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων όσον αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.61902 (2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού επιλυθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4424
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.