Αγγλικά

19/10/2022 Έγκριση νέου Πλαισίου ΕΑΚ 2022

Η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη Ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (νέο Πλαίσιο ΕΑΚ 2022), προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση
Στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας (“fitness check”) των υφιστάμενων κανόνων κρατικών ενισχύσεων που δρομολογήθηκε από το 2019, η Επιτροπή διεξήγαγε εκτενείς διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αναθεώρηση του Πλαισίου ΕΑΚ 2014, με σκοπό: i) την απλούστευση και την αποτύπωση της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του Πλαισίου από το 2014 έως σήμερα, ii) τη λήψη υπόψη των ρυθμιστικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και iii) την ευθυγράμμιση των σχετικών κανόνων με τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι βιομηχανικές και ψηφιακές στρατηγικές.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και, αφού η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, αποφάσισε να εγκρίνει νέο Πλαίσιο ΕΑΚ 2022, συμπεριλαμβάνοντας τις εξής τροποποιήσεις/προσθήκες σε σχέση με το προϊσχύσαν Πλαίσιο ΕΑΚ 2014:
  • βελτίωση και επικαιροποίηση των ισχυόντων ορισμών για τις έννοιες των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, ειδικά όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση (π.χ. υπερυπολογιστική, κβαντικές τεχνολογίες, τεχνολογία αλυσίδων συστοιχιών (blockchain), τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μαζικά δεδομένα και νεφοϋπολογιστική ή υπολογιστική παρυφών), με σκοπό την παροχή ασφάλειας δικαίου στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη, διευκολύνοντας, παράλληλα, τις επενδύσεις για ΕΑΚ που θα επιτρέψουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ·

  • παροχή δημόσιας στήριξης για υποδομές δοκιμών και πειραματισμού, που απαιτούνται για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αναβάθμιση τεχνολογιών, η οποία θα διευκολύνει περαιτέρω την ταχεία ανάπτυξη και τελική εφαρμογή πρωτοποριακών και ρηξικέλευθων τεχνολογιών, ιδίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ και συμβάλλοντας στο νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας·

  • απλούστευση ορισμένων κανόνων ώστε να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή του Πλαισίου ΕΑΚ και να μειωθεί ο ενδεχόμενος υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Για παράδειγμα, οι νέοι κανόνες εισάγουν έναν απλουστευμένο μηχανισμό για τον καθορισμό των έμμεσων δαπανών των έργων έρευνας και ανάπτυξης που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6233
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.