Αγγλικά

17/10/2022 Έγκριση ισπανικού μέτρου για ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές – SA.103451

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ασύρματης ζεύξης σημείων (backhaul) σε αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)
Η Ισπανία κοιποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων προς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εταιρίες υποδομής δικτύων κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό να εξασφαλιστεί ευρεία διαθεσιμότητα δικτύων κινητής τηλεφωνίας υψηλής απόδοσης, ικανών να παρέχουν υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες υπηρεσίες πρόσβασης ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες, ικανοποιώντας τις τρέχουσες και εξελισσόμενες ανάγκες τους.

Το εν λόγω καθεστώς θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μετά τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής για το ισπανικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την έγκρισή του από το Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά επενδυτικά έργα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αποδοτικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Το σχέδιο που εγκρίθηκε σήμερα αφορά την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ασύρματης ζεύξης σημείων (backhaul) βασισμένων σε οπτικές ίνες για τη σύνδεση ορισμένων σταθμών βάσης που βρίσκονται σε δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων και οι οποίοι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα διαθέτουν λειτουργικό δίκτυο ελλείψει δημόσιας στήριξης.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν με βάση μια ανοιχτή, ανταγωνιστική, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία επιλογής. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών .

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο:
    α) είναι απαραίτητο και αναλογικό για την αντιμετώπιση ελλείψεων της αγοράς, δηλαδή την απουσία τρεχουσών ή προγραμματισμένων συνδέσεων backhaul στις περιοχές-στόχους, οι οποίες βρίσκονται σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές της Ισπανίας,

    β) έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς διευκολύνει την ανάπτυξη δικτύων backhaul υψηλής απόδοσης που οι ιδιωτικοί φορείς δεν είναι διατεθειμένοι να αναπτύξουν λόγω του υψηλού κόστους εγκατάστασης. Το καθεστώς θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα αποδοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στις περιοχές-στόχους προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη διόρθωση των κοινωνικών ή περιφερειακών ανισοτήτων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές,

    γ) διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις ότι περιορίζονται οι αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ότι η ενίσχυση δεν επηρεάζει αρνητικά τους όρους των συναλλαγών αντίθετων προς το κοινό συμφέρον. Η Ισπανία θα ενθαρρύνει, επίσης, την επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.


Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, καθώς οι ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα 2013 δεν καλύπτουν το συγκεκριμένο μέτρο.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103451 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6171
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.