Αγγλικά

12/05/2023 Δανέζικα μέτρα για τη σύσταση επενδυτικού ταμείου – SA. 105087

Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (γ) ΣΛΕΕ, δανέζικα μέτρα για τη σύσταση Ταμείου Εξαγωγών και Επενδύσεων στη Δανία
Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδιο σύστασης Ταμείου Εξαγωγών και Επενδύσεων, το οποίο θα έχει αρχικό κεφάλαιο περί τα 807.000.000 ευρώ. Το ταμείο θα συσταθεί ως νέα, πλήρως κρατική οντότητα, υπό την οποία θα συνενωθούν τρεις υφιστάμενές κρατικές οντότητες, και συγκεκριμένα: α) το Ταμείο Ανάπτυξης, β) ο Οργανισμός Εξαγωγικών Πιστώσεων και γ) το Πράσινο Επενδυτικό Ταμείο.

Αρμοδιότητα του Ταμείου θα είναι η αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδυτικών ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο θα παρεμβαίνει προς υποστήριξη των τομέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η κρατική ενίσχυση που προβλέπεται στο σχέδιο θα έχει τις μορφές: α) εισφοράς εις είδος των τριών προαναφερθέντων κρατικών φορέων και της περιουσίας τους, ύψους 3.300.000.000 ευρώ, β) εισφοράς κεφαλαίου ύψους 807.000.000 ευρώ, γ) εγγυήσεων αξίας περί τα 1.300.000 ευρώ και δ) απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, με εκτιμώμενη μέση αξία περί τα 38.600.000 ευρώ ετησίως.

Η Επιτροπή έκρινε τα προτεινόμενα μέτρα συμβατά με το άρθρο 107 (3) (γ) ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, διαπίστωσε ότι τα μέτρα: α) διευκολύνουν την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σε τομείς της αγοράς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης επαρκούς χρηματοδότησης από ιδιωτικούς πόρους, β) ελαχιστοποιούν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και του ενδοενωσιακού εμπορίου, γ) είναι αναγκαία και κατάλληλα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των τομέων ή επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης από την αγορά, δ) είναι αναλογικά, καθώς οι δραστηριότητες του Ταμείου θα είναι ανάλογες προς το σκοπό του, ενώ ο εκτιμώμενος ισολογισμός παραμένει σχετικά μικρός σε σύγκριση με άλλους αντίστοιχους φορείς στην ΕΕ, ε) διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις αποφυγής αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και στο ενδοενωσιακό εμπόριο, καθώς συνοδεύονται από μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν θα εκτοπίζονται, εφόσον είναι πρόθυμοι να παράσχουν χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε τις δραστηριότητες του Ταμείου έως την 30ή Απριλίου 2030. Οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.105087 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_2687
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.