Αγγλικά

09/08/2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για ιδιωτικές επενδύσεις λόγω κορωνοϊού – SA.103503

Η Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων, με σκοπό τη βιώσιμη ανάκαμψη επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13).
Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 358 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με σκοπό την παροχή επενδυτικής στήριξης για τη βιώσιμη ανάκαμψη επιχειρήσεων που επλήγησαν σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως στον κατασκευαστικό κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στην παροχή καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης, στη μεταφορά και αποθήκευση, προκειμένου αυτές να χρηματοδοτήσουν βιώσιμες επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία (και όχι χρηματοοικονομικές επενδύσεις).

Επισημαίνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το 1% του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου και η ένταση της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει το 15% των επιλέξιμων δαπανών. Ωστόσο, α) για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μικρές επιχειρήσεις, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. β) για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από άλλες ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και γ) για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τους όρους του άρθρου 14 του ΓΑΚ 651/2014 (εξαιρουμένου του άρθρου 14 παρ. 14), η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά την ένταση της ενίσχυσης που καθορίζεται στον ρουμανικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος ισχύει τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% για τις μικρές επιχειρήσεις και το 65% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Η ενίσχυση θα καταβληθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο ρουμανικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.13 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103503 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_4923
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.