Αγγλικά

01/09/2023 Ελληνικό καθεστώς για τις υδατοκαλλιέργειες – SA.108383

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 32, 33, 34, 36, 45 και 46 του απαλλακτικού γεωργικού Κανονισμού 2022/2473, καθεστώς ενίσχυσης των υδατοκαλλιεργειών
Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βάσει των άρθρων 32, 33, 34, 36, 45 και 46 του απαλλακτικού γεωργικού Κανονισμού 2022/2473, καθεστώς ενίσχυσης των υδατοκαλλιεργειών.

Σκοποί του καθεστώτος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: α) αύξηση και εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η οποία θα προωθήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών για νερό και γη, β) αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα υποστηρίξει επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση των επίγειων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, γ) μείωση του κόστους παραγωγής, που θα ενισχύσει τη λειτουργία των οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας, θα εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφιών και τη μείωση του κόστους αναπαραγωγής/ καλλιέργειας/εκμετάλλευσης, δ) ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, το οποίο θα εισαγάγει δραστηριότητες και δράσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση της ποικιλίας και την εμφάνιση νέων τελικών προϊόντων, ε) ενίσχυση της επωνυμίας της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας μέσω δράσεων προώθησης, καθώς και επέκταση της έρευνας αγοράς και δράσεων προώθησης με στόχο τον εντοπισμό νέων πιθανών αγορών-στόχων, στ) έρευνα και καινοτομία, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων εκτροφής και διαδικασιών παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών αναπαραγωγής σε νέους τομείς, ζ) μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις και θα αναπτύξει εξειδικευμένες εμπορικές, προωθητικές και επιχειρηματικές στρατηγικές, η) δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση των φυσικών πληθυσμών και στη βελτίωση των τεχνικών αναπαραγωγής για τα εκτρεφόμενα είδη, χρησιμοποιώντας, κυρίως, κρυοσυντηρημένο σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγωγή.

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 και ετήσιο προϋπολογισμό 18.578.643 ευρώ. Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται στο 100% των απαραίτητων δαπανών.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.