Αγγλικά

07/10/2022 Έγκριση φινλανδικού μέτρου λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104267

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα φινλανδικό καθεστώς-πλαίσιο για τη στήριξη των δημοτικών παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.3)
Η Φινλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 5 δισ. ευρώ, για την παροχή στήριξης ρευστότητας σε δημοτικούς παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ουκρανικής κρίσης.

Ειδικότερα, το μέτρο αφορά δημοτικές εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας που: (i) παράγουν ή προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια, (ii) συμμετέχουν στη σχετική χρηματιστηριακή αγορά και (iii) επηρεάζονται από την τρέχουσα κρίση. Οι εταιρίες αυτές αντισταθμίζουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στο χρηματιστήριο παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας έναντι μελλοντικών μειώσεων τιμών. Όμως, οι δυσμενείς διακυμάνσεις των τιμών που προκαλούνται από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση απαιτούν από αυτές τις εταιρίες να παρέχουν σημαντικά ποσά πρόσθετων εξασφαλίσεων σε μετρητά.

Στο πλαίσιο αυτό, το μέτρο αποσκοπεί να παράσχει στους δημοτικούς παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μια έσχατη επιλογή χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διατίθεται επαρκής ρευστότητα για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή επιδοτούμενων δανείων που θα χορηγηθούν είτε από το κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα “Municipality Finance Plc” είτε από τους δήμους της Φινλανδίας. Τα επιλέξιμα δάνεια, με μέγιστη διάρκεια τα τρία έτη, πρέπει να αφορούν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι παραγωγοί και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αποδείξουν, μέσω αυτοπιστοποίησης, ότι: α) οι υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας στις αγορές παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας έχουν δημιουργήσει ανάγκες ρευστότητας, και β) η δημόσια στήριξη είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού.Το μέγιστο ποσό δανείου ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει ούτε το 15% του μέσου συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου κατά τις τρεις τελευταίες κλειστές λογιστικές περιόδους ούτε τις ανάγκες ρευστότητας που προκύπτουν από τις πρόσθετες απαιτήσεις εξασφαλίσεων για τους επόμενους 12 μήνες.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι :
  1. η διάρκεια των δανείων δεν υπερβαίνει τα έξι έτη,

  2. τα ετήσια μειωμένα επιτόκια τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022,
  3. τα δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο του μέτρου αφορούν μόνον τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης,

  4. το μέγιστο ποσό δανείου ανά δικαιούχο τηρεί τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022, και

  5. οι δανειακές συμβάσεις θα υπογραφούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 το αργότερο.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.3 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2020 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104267 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6012
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.