Αγγλικά

05/02/2024 Επίσημη διαδικασία έρευνας της αναδιάρθρωσης της Corsair – SA.109662

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για τροποποίηση του γαλλικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της αεροπορικής εταιρείας Corsair
To 2020, η Επιτροπή είχε εγκρίνει γαλλικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της γαλλικής αεροπορικής εταιρείας Corsair, το οποίο αποτελούνταν από: α) ενίσχυση αναδιάρθρωσης ύψους 106.700.000 ευρώ, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014 για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση (SA.58463/2020) και β) αντισταθμιστική ενίσχυση, ύψους 30.200.000 ευρώ, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού (SA.58125/2020).

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Γαλλία ενημέρωσε την Επιτροπή για το σχέδιό της να τροποποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Corsair, με σκοπό να επιτρέψει στην αεροπορική εταιρεία να αναπροσανατολίσει τις δραστηριότητές της και να προσαρμοστεί στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Γαλλία υποστήριξε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο στηριζόταν το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Corsair για το 2020 βασιζόταν σε υποθέσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν και ότι έκτακτα απρόβλεπτα εξωτερικά γεγονότα είχαν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην εταιρεία. Κατόπιν τούτου, τον Δεκέμβριο του 2023, κοινοποίησε στην Επιτροπή λεπτομερείς τροποποιήσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσαρμογές στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα καθώς και πρόσθετα φορολογικά κίνητρα.

Το 2024, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας σχετικά με την παραπάνω τροποποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, προκειμένου να διαπιστώσει εάν: α) οι συνεισφορές που παρείχε η ίδια η Corsair ή άλλοι ιδιώτες στο κόστος της αναδιάρθρωσης ήταν επαρκείς, πραγματικές και απαλλαγμένες από οποιαδήποτε ενίσχυση , β) η ενίσχυση αναδιάρθρωσης είναι αναλογική και το κράτος λαμβάνει την κατάλληλη αμοιβή για την παρέμβασή του, γ) το σχέδιο αναδιάρθρωσης μπορεί να αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Corsair χωρίς πρόσθετη ή συνεχιζόμενη κρατική ενίσχυση και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δ) υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που δημιουργεί η ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών αερομεταφορών, ε) η τροποποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Corsair θα συμβάλει επαρκώς στην ανάπτυξη μιας οικονομικής δραστηριότητας ή του οικονομικού τομέα που εξυπηρετεί η εταιρεία, όπως ισχυριζόταν το αρχικό σχέδιο αναδιάρθρωσης.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.