Αγγλικά

10/08/2022 Όχι ενίσχυση τα μέτρα για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. – SA.54321

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν χορηγήθηκε ενίσχυση στην εταιρεία διαχείρισης ελληνικών βιομηχανικών πάρκων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ
Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. είναι ιδιωτική εταιρία που διαχειρίζεται διάφορα βιομηχανικά πάρκα στην Ελλάδα και διάδοχος της δημόσιας Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, η οποία ήταν προηγουμένως υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των εν λόγω βιομηχανικών πάρκων.

Το 2019, η Επιτροπή έλαβε καταγγελία από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις βιομηχανικών πάρκων στην Ελλάδα τα οποία διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Αντικείμενο της καταγγελίας ήταν ο ισχυρισμός ότι ορισμένα δημόσια μέτρα που έλαβε η Ελλάδα υπέρ της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. συνιστούσαν παράνομη κρατική ενίσχυση. Ειδικότερα, οι καταγγέλλουσες εταιρίες αμφισβήτησαν τη συμβατότητα των ακόλουθων αποφάσεων των ελληνικών αρχών:

  1. εφαρμογή ορισμένων όρων λειτουργίας (όπως η επιβολή τελών διαχείρισης και αποθεματικών τελών) στα βιομηχανικά πάρκα στα οποία είναι εγκατεστημένες και οι καταγγέλλουσες εταιρίες, παρόλο που οι όροι αυτοί φέρεται να ευνοούν μόνο την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., και

  2. απόρριψη της αίτησης ορισμένων εταιριών που επιθυμούσαν να αναλάβουν τη διαχείριση κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα βιομηχανικά πάρκα.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

1) η δυνατότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να επιβάλλει τέλος διαχείρισης και τέλος σύστασης αποθεματικού ανά βιομηχανικό πάρκο σε εταιρείες εγκατεστημένες στα βιομηχανικά πάρκα υπό τη διαχείρισή της δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι τα τέλη αυτά δεν συνιστούν κρατικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ,

2) η δυνατότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να επιβάλλει κυρώσεις (π.χ. διακοπή πρόσβασης σε υδροδότηση) σε εταιρίες εγκατεστημένες στα βιομηχανικά πάρκα υπό τη διαχείρισή της, οι οποίες δεν τηρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., δεν συνεπάγεται μεταβίβαση δημόσιων πόρων και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται εν προκειμένω ζήτημα κρατικής ενίσχυσης,

3) η δυνατότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (i) να επιβάλλει χρεώσεις σε εταιρείες εγκατεστημένες στα βιομηχανικά πάρκα υπό τη διαχείρισή της για κοινές δαπάνες πέραν της πραγματικής τους κατανάλωσης και (ii) να υπολογίζει το οικείο τέλος διαχείρισης ως ποσοστό των κοινών δαπανών, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα χορηγούμενο από το κράτος,

4) η απόρριψη, εκ μέρους των ελληνικών αρχών, της αίτησης ορισμένων εταιριών να αναλάβουν τη διαχείριση κτιριακού συγκροτήματος το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα βιομηχανικά πάρκα που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δεν συνεπάγεται μεταβίβαση δημόσιων πόρων και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται εν προκειμένω ζήτημα κρατικής ενίσχυσης.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα επίμαχα μέτρα δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ και απέρριψε τις καταγγελίες.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.54321 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4942
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.