Αγγλικά

11/08/2022 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου για δαπάνες λόγω κορωνοϊού – SA.103434

H Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες (SA.61574/2021), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.12)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, το οποίο η Επιτροπή είχε εγκρίνει αρχικά τον Αύγουστο 2021 (SA.61574) και τροποποιήσει τον Ιανουάριο 2022 (SA.100939), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού.

Το υφιστάμενο καθεστώς παρέχει ενίσχυση με τη μορφή πίστωσης την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή ορισμένων φορολογικών υποχρεώσεων ή/και υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης για τα έτη 2021 και 2022 που πρέπει να πληρωθούν από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2024. Η πίστωση παρέχει το δικαίωμα στον δικαιούχο να αφαιρέσει το ποσό ενίσχυσης βάσει του μέτρου από τις υποχρεώσεις του έναντι του κράτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022. Εάν οι δικαιούχοι δεν χρησιμοποιήσουν το ποσό της ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία αυτή, η πίστωση ακυρώνεται αυτόματα

Η Ελλάδα αποφάσισε να τροποποιήσει το εν λόγω καθεστώς, έτσι ώστε η πίστωση που έχει ήδη χορηγηθεί στους δικαιούχους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση τυχόν εισφορών, δασμών, προστίμων, χρηματικών ποινών ή άλλων φορολογικών υποχρεώσεων που έχουν βεβαιωθεί από τις φορολογικές αρχές έως τις 30 Ιουνίου 2022, όπως επίσης και για τυχόν βεβαιωμένες έως τις 30 Ιουνίου 2022 οφειλές κοινωνικής ασφάλισης. Οι λοιποί όροι του υφιστάμενου καθεστώτος παραμένουν αμετάβλητοι.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η επίμαχη τροποποίηση δεν μεταβάλλει την κρίση της για τη συμβατότητα του καθεστώτος και, συνεπώς, ενέκρινε το τροποποιημένο καθεστώς, σύμφωνα με τα Κεφάλαια 3.1 και 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103434 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202228/SA_103434_E010B981-0000-C06E-BB1D-48D419D50B78_31_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.