Αγγλικά

16/02/2024 Ανάκτηση ρουμανικής ad hoc ενίσχυσης στην Blue Air – SA.62829

Η Επιτροπή διέταξε τη Ρουμανία να ανακτήσει ad hoc ενίσχυση που είχε χορηγηθεί στην αεροπορική εταιρεία Blue Air, διότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκε δεν είναι ικανό να αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014 για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων
Από το 2019, η αεροπορική εταιρεία Blue Air αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. To 2020, υπέστη, όπως και όλες οι αεροπορικές εταιρείες, σημαντικά πλήγματα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνακόλουθων περιοριστικών ταξιδιωτικών μέτρων. Την ίδια χρονιά, η Επιτροπή ενέκρινε δύο ρουμανικές ad hoc ενισχύσεις υπέρ της Blue Air, με τη μορφή α) εγγύησης ύψους 28.000.000 ευρώ για την κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού και β) εγγύησης ύψους 33.840.000 ευρώ για δάνειο διάσωσης που θα κάλυπτε τις ανάγκες ρευστότητας της Blue Air για περίοδο έξι μηνών (SA.57026).

Ως προς το δεύτερο σκέλος της ενίσχυσης, η Ρουμανία δεσμεύτηκε ότι η εγγύηση θα τερματιζόταν μετά από έξι μήνες από την πρώτη καταβολή της ενίσχυσης, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν συνέβαινε, θα υπέβαλλε στην Επιτροπή είτε σχέδιο εκκαθάρισης είτε ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Blue Air. Το 2021, η Ρουμανία πράγματι υπέβαλε σχέδιο αναδιάρθρωσης που κάλυπτε την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2020 και Σεπτεμβρίου 2025 και το οποίο στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε αρκετές φορές, χωρίς, όμως, να κοινοποιηθεί εκ νέου στην Επιτροπή. Οι τροποποιήσεις του, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: παράταση της διάρκειας της εγγύησης που αφορούσε το δεύτερο δάνειο σε έξι έτη, ήτοι έως το 2026, πρόσθετα μέτρα αναδιάρθρωσης και τρόπους εξεύρεσης ιδιωτικής χρηματοδότησης της εταιρείας. Το 2022, η Ρουμανία αποπλήρωσε το δάνειο και απέκτησε το 75% των μετοχών της Blue Air, ενώ την ίδια χρονιά η Blue Air ανέστειλε τις δραστηριότητές της.

Το 2023, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για τα παραπάνω μέτρα και εξέτασε κατά πόσον η επίμαχη ενίσχυση ήταν συμβατή με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014 για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Blue Air δεν ήταν υλοποιήσιμο, συνεκτικό και επαρκώς εκτεταμένο, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου και χωρίς να στρεβλωθεί αδικαιολόγητα ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε από την παύση λειτουργίας των δραστηριοτήτων της Blue Air και από το γεγονός ότι εντός του 2023 υπέβαλε αίτημα υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν επικαιροποιήθηκε μετά την παύση των δραστηριοτήτων ή την έναρξη της επίσημης διαδικασίας έρευνας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διέταξε την Ρουμανία να ανακτήσει το ποσό της εγγύησης για το δάνειο διάσωσης, ύψους 33.840.000 ευρώ πλέον τόκων.
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.