Αγγλικά

28.06.2019 Ανάκτηση φινλανδικών κρατικών ενισχύσεων από την εταιρία HelB – SA.33846
Η Επιτροπή έκρινε ότι τα δάνεια που χορήγησαν οι φινλανδικές αρχές στη φινλανδική εταιρεία μεταφοράς HelB συνιστούν παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις και διέταξε την ανάκτησή τους

27.06.2019 Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του ΓΑΚ
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο αναθεώρησης του ΓΑΚ, προκειμένου να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής τους σε τομείς που συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της ΕΕ

24.06.2019 Εν μέρει έγκριση βελγικών ενισχύσεων προς την JC Decaux – SA.33078
Η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση προς την JC Decaux για την παροχή της ΥΓΟΣ ενοικίασης ποδηλάτων μέσω του συστήματος “Villo” στις Βρυξέλλες σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, ενώ έκρινε ασυμβίβαστη την ενίσχυση που αφορούσε τη χρησιμοποίηση από την ίδια εταιρία διαφημιστικών πινακίδων χωρίς καταβολή αντιτίμου

21.06.2019 Έγκριση ενίσχυσης για πτηνοτροφεία που μολύνθηκαν με Fipronil – SA.54174
Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και δασονομικό τομέα 2014-2020τη γαλλική κρατική ενίσχυση, ύψους 350.000 ευρώ, για αγρότες των οποίων τα πτηνά μολύνθηκα με Fipronil

19.06.2019 Έγκριση γερμανικών ενισχύσεων για δημόσια οχήματα – SA.53054, SA.53055&SA.53056
Η Επιτροπή ενέκρινε τα καθεστώτα ενισχύσεων που σχεδιάζει να χορηγήσει η Γερμανία στους δήμους, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα δημόσια οχήματα που λειτουργούν με κινητήρες diesel, με σκοπό τη μείωση εκπομπών οξειδίων του αζώτου

17.06.2019 Αξιολόγηση Κανονισμού de minimis για ΥΓΟΣ και Πλαισίου ΥΓΟΣ στον τομέα υγείας
Η Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση της εφαρμογής του Πλαισίου ΥΓΟΣ 2012 και του Κανονισμού de minimis για τις ΥΓΟΣ στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών

14.06.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για σταθερή σύνδεση Fehmarn Belt – SA.39078
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, για να διαπιστώσει εάν η δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία του σιδηροδρομικού-οδικού συνδέσμου “Fehmarn Belt” μεταξύ Δανίας και Γερμανίας είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

14.06.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για μέτρα υπέρ της PostNord – SA.53403
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι εισφορές κεφαλαίου στην PostNord και στην Post Danmark που πραγματοποίησαν οι δανικές και σουηδικές αρχές συνιστούν ή όχι κρατικές ενισχύσεις

12.06.2019 Έγκριση παράτασης ισχύος ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων δανείων – SA.54332
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30 Νοεμβρίου 2019 σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013.

12.06.2019 Παράταση ισχύος ιρλανδικού καθεστώτος εξυγίανσης τραπεζικών ενώσεων – SA.54244
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση ισχύος του καθεστώτος εξυγίανσης των πιστωτικών ενώσεων της Ιρλανδίας σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013

12.06.2019 Έγκριση τροποποίησης ιταλικού μηχανισμού παραγωγικής ικανότητας – SA.53821
Η Επιτροπή ενέκρινε την εισαγωγή αυστηρών ορίων εκπομπών CO2 στον ιταλικό μηχανισμό παραγωγικής ικανότητας σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

12.06.2019 Έγκριση ιταλικού μέτρου ενίσχυσης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ – SA.53347
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ιταλικό μέτρο για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

03.06.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για λιθουανικό μέτρο ενέργειας – SA.44725&SA.45193
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το μέτρο στήριξης που έλαβε η Λιθουανία υπέρ της εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας AB Lietuvos Energija συνιστά ή όχι συμβατή κρατική ενίσχυση

27.05.2019 Παράταση ιρλανδικού καθεστώτος αναδιάρθρωσης πιστωτικών ενώσεων – SA.54005
Η Επιτροπή ενέκρινε την ένατη παράταση του ιρλανδικού καθεστώτος ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των πιστωτικών ενώσεων, σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013

27.05.2019 Παράταση ισχύος ιταλικού καθεστώτος εγγυήσεων δανείων – SA.53518
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση ισχύος του ιταλικού καθεστώτος παροχής κρατικών εγγυήσεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έως τον Μάιο του 2021, καθώς δεν συνιστά κρατική ενίσχυση

27.05.2019 Έγκριση ολλανδικού μέτρου για σύσταση τράπεζας ανάπτυξης – SA.47821
Η Επιτροπή ενέκρινε με απευθείας επίκληση του άρθρο 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ το μέτρο κρατικής χρηματοδότησης για τη σύσταση νέας τράπεζας ανάπτυξης στις Κάτω Χώρες

22.05.2019 Όχι ενίσχυση η αποζημίωση προς τη Real Madrid – ΓεΔΕΕ T-791/16
Το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι ατά τον χαρακτηρισμό ενός μέτρου ως κρατικής ενίσχυσης, η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη της όλα τα σχετικά με το επίμαχο μέτρο στοιχεία. Έτσι, στην περίπτωση χορήγησης αποζημίωσης με τη μορφή μεταβίβασης ακινήτων λόγω αδυναμίας μεταβίβασης συγκεκριμένου γεωτεμαχίου που είχε αρχικά συμφωνηθεί, η Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν πράγματι υφίσταται οικονομικό πλεονέκτημα, οφείλει να εξετάσει τόσο την πραγματική αξία του γεωτεμαχίου που δεν μεταβιβάστηκε όσο και των ακινήτων που δόθηκαν ως αποζημίωση

20.05.2019 Παράταση ισχύος πορτογαλικού καθεστώτος εγγυήσεως υπέρ τραπεζών – SA.53546
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση ισχύος του πορτογαλικού καθεστώτος χορήγησης κρατικών εγγυήσεων υπέρ τραπεζών που εγγυώνται δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που χορηγούνται σε επιχειρήσεις με έδρα την Πορτογαλία σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013

15.05.2019 Ενίσχυση οι λιθουανικές αποζημιώσεις για παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ – ΔΕΕ C-706/17
Το ΔΕΕ έκρινε ότι το λιθουανικό καθεστώς για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον τομέα της ενέργειας συνιστά καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, εφόσον η χορηγούμενη αντιστάθμιση των ζημιών που υφίστανται οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ δεν πληροί τα κριτήρια Altmark και, άρα, υφίσταται οικονομικό πλεονέκτημα, ενώ συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ

14.05.2019 Όχι ενίσχυση τα μέτρα υπέρ διαχειριστή περιφερειακού λιμένα – ΓεΔΕΕ T-728/17
Η γεωγραφική εγγύτητα των εγκαταστάσεων ενός μικρού περιφερειακού λιμένα με άλλες χώρες δεν αναιρεί το γεγονός ότι δεν προσελκύει πελάτες από άλλα κράτη μέλη. Συνεπώς ευνοϊκά φορολογικά μέτρα υπέρ της επιχείρηση που διαχειρίζεται αυτόν τον λιμένα έχουν καθαρά τοπικό αντίκτυπο και δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις.

10.05.2019 Έγκριση προσωρινού σλοβακικού μέτρου ενίσχυσης εταιρίας ηλεκτρισμού – SA.52687
Η Επιτροπή έκρινε ότι το σλοβακικό μέτρο, με το οποίο ανατίθεται προσωρινά στην εταιρία “Slovenské Elektrárne” η ΥΓΟΣ για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στη γεωγραφική περιοχή γύρω από τον κόμβο Bystričany, είναι σύμφωνη με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012

06.05.2019 Συμβατή ενίσχυση η κρατική εγγύηση υπέρ εταιρίας αντασφαλίσεων – ΓεΔΕΕ T-135/17
Το ΓεΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Scor, καθώς έκρινε ότι η Επιτροπή ορθά αποφάνθηκε πως η παροχή απεριόριστης κρατικής εγγύησης σε δημόσια εταιρία αντασφάλισης κινδύνων φυσικών καταστροφών, καθώς και κινδύνων τρομοκρατίας, έκτακτων κινδύνων μεταφοράς και πυρηνικών ατυχημάτων συνιστά συμβατή κρατική ενίσχυση κατ’ άρθρο 107 παρ. 3γ΄ ΣΛΕΕ

02.05.2019 Προδικαστική απόφαση για επέκταση καθεστώτος ενισχύσεων – ΔΕΕ C-598/17
Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι εθνικό δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει μεμονωμένα τη συμβατότητας μιας προϋπόθεσης που εμπεριέχεται σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, εφόσον αυτή συνδέεται με τον σκοπό και τη λειτουργία του καθεστώτος και, άρα, η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια να ελέγξει το επίμαχο μέτρο στο σύνολό του

15.04.2019 Έγκριση λιθουανικής ενίσχυσης για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ – SA.50199
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς ενισχύσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη Λιθουανία σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

15.04.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για τον πολωνικό μηχανισμό δυναμικότητας – SA.51502
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι μειώσεις της πρόσθετης επιβάρυνσης του μηχανισμού δυναμικότητας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις συνιστούν συμβατές κρατικές ενισχύσεις ή όχι

15.04.2019 Έγκριση πολωνικής ενίσχυσης για κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ από απόβλητα – SA.51614
Η Επιτροπή ενέκρινε μέτρο ενίσχυσης για την κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ μέσω της καύσης απορριμμάτων στην πόλη Olsztyn σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

15.04.2019 Έγκριση πολωνικών ενισχύσεων για στήριξη της συμπαραγωγής – SA.51192 & 52530
Η Επιτροπή ενέκρινε τα πολωνικά μέτρα ενισχύσεων για τη στήριξη των μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, καθώς και για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

12.04.2019 Έγκριση ισπανικής ενίσχυσης για τηλεοπτικές υπηρεσίες – SA.51079
Η Επιτροπή έκρινε ότι η στήριξη των ενοίκων πολυκατοικιών για τη λήψη τηλεοπτικού σήματος σε υποχρεωτικά χαμηλότερες συχνότητες μετάδοσης είναι σύμφωνη με το άρθρο 107 παρ. 3 γ΄ ΣΛΕΕ

02.04.2019 Κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας για σλοβακικό φορολογικό μέτρο – SA.52194
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι απαλλαγές που προβλέπει ο σλοβακικός νόμος από τον φόρο που επιβάλλεται στη λιανική πώληση τροφίμων συνιστούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις

02.04.2019 Ενίσχυση υπό προϋποθέσεις το βρετανικό καθεστώς φοροαπαλλαγών – SA.44896
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η απαλλαγή από τον βρετανικό εταιρικό φόρο των μη εμπορικών κερδών που προέρχονται από διεταιρική χρηματοδότηση ομίλων συνιστά κρατική ενίσχυση υπό προϋποθέσεις

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.