Αγγλικά

29.12.2020 Έγκριση νέας ιταλικής ενίσχυσης προς την Alitalia λόγω κορωνοϊού – SA.59188
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ιταλικό μέτρο αποζημίωσης, ύψους 73,02 εκατομμυρίων ευρώ, προς την αεροπορική εταιρία Alitalia για περαιτέρω ζημιές που υπέστη λόγω κορωνοϊού

23.12.2020 Έγκριση ελληνικού μέτρου για την Aegean Airlines λόγω κορωνοϊού – SA.59462
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ελληνικό μέτρο αποζημίωσης της αεροπορικής εταιρίας Aegean Airlines, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ

22.12.2020 Έγκριση πολωνικών ενισχύσεων προς την εταιρία LOT λόγω κορωνοϊού – SA.59158
Η Επιτροπή ενέκρινε δύο πολωνικά μέτρα ενισχύσεων (επιδοτούμενο δάνειο και ανακεφαλαιοποίηση), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ (2,9 δισεκατομμύρια PLN), για τη στήριξη της αεροπορικής εταιρίας LOT λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

22.12.2020 Έγκριση γερμανικού μέτρου για βιώσιμες τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες – SA.57783
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 93 ΣΛΕΕ, ένα γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη καινοτόμων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των βιώσιμων τοπικών δημόσιων μεταφορών μέσω επενδυτικών έργων και έργων καινοτομίας, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ

21.12.2020 Τροποποίηση ελληνικού μέτρου επιστρεπτέων προκαταβολών – SA.59069 & SA.59900
Η Επιτροπή ενέκρινε δύο τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών λόγω κορωνοϊού (SA.56815 & SA.58047), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

21.12.2020 Διευκολύνσεις της Επιτροπής για τον σχεδιασμό μέτρων ανάκαμψης λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή έλαβε διάφορες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που θα θεσπίσουν στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας λόγω του κορωνοϊού

16.12.2020 Έγκριση μέτρου για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στο Βρανδεμβούργο – SA.54684
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ένα γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας υψηλής απόδοσης σε περιοχές του γερμανικού ομοσπονδιακού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου, όπου δεν υφίστανται δίκτυα ικανοποιητικών ταχυτήτων

16.12.2020 Έγκριση τροποποίησης εσθονικού καθεστώτος ενισχύσεων για ΑΠΕ – SA.53347
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, την τροποποίηση του υφιστάμενου εσθονικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

14.12.2020 Έγκριση δανικού μέτρου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου – SA.53525
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ολλανδικό καθεστώς ενισχύσεων για έργα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συνολικού προϋπολογισμού 30 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

11.12.2020 Έγκριση γαλλικών ενισχύσεων προς την Corsair λόγω κορωνοϊού – SA.58463
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα γαλλικό μέτρο αναδιάρθρωσης και αποζημίωσης της αεροπορικής εταιρίας Corsair, συνολικού προϋπολογισμού 136,9 εκατ. ευρώ, για τις ζημίες που υπέστη λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014 και με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ αντίστοιχα

10.12.2020 Στοιχεία πλήρωσης της αρχής του ιδιώτη επενδυτή – C-160/19 P
Η πλήρης απουσία προηγούμενης κατάλληλης αξιολόγησης της αποδοτικότητας ή της οικονομικής ορθολογικότητας της επένδυσης του κράτους στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης δεν αποτελεί συμπεριφορά που θα είχε επιδείξει ένας ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος θα προέβαινε σε μία τέτοια οικονομική αξιολόγηση, προκειμένου να εκτιμήσει το κόστος/όφελος από την επένδυση

04.12.2020 Μη συμβατό το καθεστώς ενισχύσεων της Ελεύθερης Ζώνης της Μαδέρας – SA.21259
Η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων ΙΙΙ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελεύθερη Ζώνη της Μαδέρας δεν εφαρμόστηκε σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής και ότι οι μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους δικαιούχους ήταν παράνομες και μη συμβατές, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2007-2013 και, συνεπώς, διέταξε την ανάκτησή τους εντός οκτώ μηνών

04.12.2020 Υποχρέωση κατάργησης των φοροαπαλλαγών υπέρ των ιταλικών λιμένων – SA.38399
Η Επιτροπή απαίτησε από την Ιταλία να καταργήσει τις φοροαπαλλαγές που χορηγήθηκαν στους ιταλικούς λιμένες για τα κέρδη τους από οικονομικές δραστηριότητες, καθώς το καθεστώς αυτό αντιβαίνει στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

04.12.2020 Έγκριση τροποποίησης ελληνικών μέτρων λόγω κορωνοϊού – SA.59818
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση έως τις 30.06.2021, καθώς και την τροποποίηση τεσσάρων υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

03.12.2020 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος κουπονιών για ευρυζωνικές υπηρεσίες – SA.57357
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2α ΣΛΕΕ, ένα ελληνικό καθεστώς χορήγησης κουπονιών σε σπουδαστές, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται διαδικτυακά

03.12.2020 Έγκριση ιταλικού μέτρου για ταξιδιωτικούς πράκτορες λόγω κορωνοϊού – SA.59755
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ιταλικό καθεστώς, συνολικού προϋπολογισμού 625 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτόρων και πρακτορείων στην Ιταλία που επλήγησαν από την πανδημία, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

01.12.2020 Έγκριση ιταλικής ενίσχυσης προς την Poste Italiane για ΥΓΟΣ – SA.55270
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Πλαισίου ΥΓΟΣ 2012, τη χορήγηση από την Ιταλία κρατικής αποζημίωσης προς την Poste Italiane για την υποχρέωση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά τα έτη 2020-2024, ύψους 1,3 δισ. ευρώ

25.11.2020 Έγκριση γερμανικών ενισχύσεων προς μονάδες παραγωγής ενέργειας – SA.58181
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, έναν διαγωνιστικό μηχανισμό που εισήγαγε η Γερμανία για την πριμοδότηση του πρόωρου κλεισίματος των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιθάνθρακα

25.11.2020 Έγκριση αυστριακών μέτρων για σιδηροδρομικές μεταφορές λόγω κορωνοϊού – SA.57371
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008, δύο αυστριακά μέτρα για τη στήριξη του τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, συνολικού προϋπολογισμού 166,4 εκατ. ευρώ, και ένα μέτρο για τη στήριξη του τομέα των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ

15.11.2020 Έγκριση ελληνικού μέτρου για ευάλωτους δανειολήπτες λόγω κορωνοϊού – SA.58555
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς, συνολικού προϋπολογισμού 665 εκατ. ευρώ, για την προστασία της πρώτης κατοικίας των νοικοκυριών που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού και το άρθρο 107 παρ. 2α και 3γ ΣΛΕΕ

13.11.2020 Έγκριση γερμανικού καθεστώτος για ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας – SA.52732
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα 2013, ένα γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας που προσφέρουν ταχύτητες Gigabit σε όλη τη Γερμανία, συνολικού προϋπολογισμού 12 δισεκατομμυρίων ευρώ

04.11.2020 Έγκριση ολλανδικής αποζημίωσης των δημόσιων μεταφορέων λόγω κορωνοϊού – SA.58738
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς αποζημίωσης των δημόσιων μεταφορέων λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ

30.10.2020 Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων βάσει του ΓΑΚ για ζημίες από θεομηνίες
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

30.10.2020 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης στον τομέα της αλιείας – SA.56629
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, τρία καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

30.10.2020 Δημοσίευση αποτελεσμάτων αξιολόγησης κανόνων κρατικών ενισχύσεων (fitness check)
Η Επιτροπή δημοσίευσε περίληψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των κανόνων κρατικών ενισχύσεων που έγινε στο πλαίσιο του «Εκσυγχρονισμού των Κρατικών Ενισχύσεων» (“State Aid Modernisation”)

30.10.2020 Ελληνικά καθεστώτα για αποκατάσταση ζημιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.10.2020 Προδικαστική παραπομπή για κανόνες σώρευσης ενισχύσεων de minimis – ΔΕΕ C‑608/19
Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να τροποποιούν το περιεχόμενο της αίτησής τους για ενίσχυση ήσσονος σημασίας πριν από τη χορήγησή της, είτε ζητώντας τη μείωση της χορηγούμενης χρηματοδότησης είτε παραιτούμενες ολικά ή μερικά από το ποσό άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη λάβει, προκειμένου να μην υπερβούν το ανώτατο όριο σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών

28.10.2020 Έγκριση ελληνικής ενίσχυσης για τον πολιτισμό λόγω κορωνοϊού – SA.59033
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ, προς τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού στην Αθήνα σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού

22.10.2020 Παράταση ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων βάσει του ΓΑΚ – SA.59157
Η Ελλάδα αποφάσισε να παρατείνει έως τις 31.12.2023 διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων που έχει θεσπίσει βάσει του ΓΑΚ 651/2014

22.10.2020 Τροποποίηση ελληνικού μέτρου για αυτοαπασχολούμενους λόγω κορωνοϊού – SA.58867
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του ελληνικού καθεστώτος επιδότησης μισθού για αυτοαπασχολούμενους (SA.57165 & SA.58124), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη της οικονομίας λόγω κορωνοϊού, προκειμένου να επεκτείνει την περίοδο αναφοράς για τη χορήγηση της ενίσχυσης, αυξάνοντας, αντίστοιχα, και τον προϋπολογισμό του μέτρου κατά 50 εκατ. ευρώ

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.