Αγγλικά

28.02.2020 Επίσημη διαδικασία έρευνας για τη χρηματοδότηση της Alitalia – SA.55678
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να αξιολογήσει εάν το κρατικό δάνειο, ύψους 400 εκατ. ευρώ, που έλαβε η Alitalia συνιστά κρατική ενίσχυση

28.02.2020 Επίσημη διαδικασία έρευνας για ναυτιλιακές υπηρεσίες στην Κορσική – SA.49207
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να αξιολογήσει εάν οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για ναυτιλιακές υπηρεσίες στην Κορσική που συνήφθησαν τον Ιούνιο του 2019 είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

28.02.2020 Επίσημη διαδικασία έρευνας για αποθήκευση φυσικού αερίου στη Γαλλία – SA.49414
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας σχετικά με τον γαλλικό ρυθμιστικό μηχανισμό αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Γαλλία

27.02.2020 Όχι ενίσχυση η χρηματοδότηση της DVI – SA.55704
Η Επιτροπή έκρινε ότι οι χρηματοδοτήσεις για τη λειτουργία της Ολλανδικής Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας (DVI) δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ

27.02.2020 Τροποποίηση τσεχικού καθεστώτος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές – SA.55861
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008, την παράταση του καθεστώτος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των σιδηροδρομικών οχημάτων και τη χορήγηση επιπλέον ενίσχυσης, με στόχο την προώθηση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Τσεχία

24.02.2020 Έγκριση ρουμανικής ενίσχυσης στον κρατικό αερομεταφορέα TAROM – SA.56244
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014, κρατική ενίσχυση, ύψους περίπου 36 εκατ. ευρώ, για τη διάσωση της ρουμανικής κρατικής αεροπορικής εταιρίας TAROΜ

24.02.2020 Έγκριση ρουμανικής ενίσχυσης σε κρατική εταιρία ηλεκτρισμού – SA.56250
Η Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014 τη χορήγηση κρατικού δανείου για τη διάσωση της κρατικής εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το λιγνίτη "Complexul Energetic Oltenia" ("CE Oltenia"), η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες

24.02.2020 Έγκριση ρουμανικών χρηματοδοτήσεων του αερολιμένα της Τιμισοάρα – SA.31662
Η Επιτροπή έκρινε ότι ορισμένες από τις χρηματοδοτήσεις που χορήγησε η Ρουμανία, μεταξύ των ετών 2007 και 2009, στον αερολιμένα της Τιμισοάρα δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, ενώ οι υπόλοιπες συνιστούν συμβατές κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών 2005

24.02.2020 Ανάκτηση ενίσχυσης από τη σιδηροδρομική εταιρία μεταφορών CRF Marfa – SΑ.43549
Η Επιτροπή διέταξε τη Ρουμανία να ανακτήσει την ενίσχυση που χορήγησε παράνομα στον κρατικό πάροχο σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών "CRF Marfa", εντός προθεσμίας έξι μηνών

24.02.2020 Ανάκτηση ενίσχυσης από την Εθνική Ρουμανική Εταιρία Ουρανίου – SA.48394
Η Επιτροπή διέταξε τη Ρουμανία να ανακτήσει την ενίσχυση που χορήγησε παράνομα στην Εθνική Εταιρία Ουρανίου με τη μορφή δανείου διάσωσης

19.02.2020 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος ενισχύσεων σε γεωργούς για το περιβάλλον – SA.55052
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 2014, ένα γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων που αποσκοπεί στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών που παρέχονται από ορισμένους γεωργούς και στην ενθάρρυνση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

17.02.2020 Έγκριση γερμανικών ενισχύσεων για σιδηροδρομικές μεταφορές – SA.54102 & SA.56001
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008, ένα καθεστώς ενισχύσεων και μεμονωμένα μέτρα ενισχύσεων για την προώθηση της μετατόπισης των εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο ομόσπονδο κράτος της Σαξονίας-Άνχαλτ στη Γερμανία

17.02.2020 Επέκταση έρευνας για ισπανικά μέτρα υπέρ αεροπορικών εταιριών – SA.33909
Η Επιτροπή αποφάσισε να διευρύνει την επίσημη διαδικασία έρευνας για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών marketing που υπέγραψαν οι ισπανικές αρχές με ορισμένες αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα καταλανικά αεροδρόμια της Χιρόνα-Κόστα Μπράβα και του Ρέους

17.02.2020 Έγκριση γερμανικών μέτρων στήριξης του αεροναυπηγικού τομέα – SA.55829
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Πλαισίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία 2014, ένα γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων που ενθαρρύνει σχέδια έρευνας και ανάπτυξης ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων στον τομέα της αεροναυπηγικής

10.02.2020 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για σταθμούς επαναφόρτισης οχημάτων – SA.49276
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ένα καθεστώς ενισχύσεων για σταθμούς φόρτισης οχημάτων με χαμηλές εκπομπές αερίων στη Ρουμανία

06.02.2020 Τροποποίηση γερμανικών καθεστώτων απαλλαγής από αεροπορικούς φόρους – SA.55903
Η Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού για δύο καθεστώτα απαλλαγής και μείωσης του φόρου αεροπορικών μεταφορών για πτήσεις προς και από απομονωμένα νησιά στη Γερμανία, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις αεροπορικές μεταφορές 2014 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

04.02.2020 Έγκριση καθεστώτος επενδύσεων για γεωργικά προϊόντα στην Ιρλανδία – SA.55469
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία 2014, καθεστώς επενδύσεων, ύψους 200 εκατ. ευρώ, για τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στην Ιρλανδία

30.01.2020 Έγκριση αύξησης γερμανικής ενίσχυσης για ηλεκτρικά λεωφορεία – SA.55977
Η Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού του υφιστάμενου γερμανικού καθεστώτος ενισχύσεων σχετικά με την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων και την κατασκευή υποδομής επαναφόρτισης

24.01.2020 Υποχρέωση ανάκτησης ενίσχυσης από την εσθονική επιχείρηση Tartu Agro – SA.39182
Η Επιτροπή έκρινε ότι η εσθονική γεωργική εταιρία AS Tartu Agro έλαβε παράνομα μη συμβατή ενίσχυση και διέταξε την ανάκτησή της

22.01.2020 Όχι ενίσχυση το γερμανικό φορολογικό μέτρο "Sanierungsklausel" – SA.29150
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η γερμανική ρήτρα εξυγιάνσεως "Sanierungsklausel" σχετικά με τη μεταφορά ζημιών από προβληματικές εταιρίες δεν συνιστά κρατική ενίσχυση

20.01.2020 Έγκριση γαλλικού Ταμείου Εγγυήσεων για έργα γεωθερμικής ενέργειας – SA.48894
Η Επιτροπή επέτρεψε στον γαλλικό Οργανισμό Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας να συμμετάσχει στο Ταμείο Εγγυήσεων "Geodeep" για βιομηχανικές εφαρμογές βαθιάς γεωθερμικής ενέργειας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

16.01.2020 Επικύρωση απόφασης της Επιτροπής για ενισχύσεις στην Iberpotash – ΓεΔΕΕ Τ-257/18
Το κριτήριο της χρήσης κρατικών πόρων θεωρείται ότι πληρούται και στην περίπτωση που υφίσταται συγκεκριμένος κίνδυνος να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός στο μέλλον, όπως όταν το κράτος υποχρεούται να αναλαμβάνει επικουρικά την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών που προκαλούνται από εξορυκτικές δραστηριότητες και η αρχικώς υπόχρεη εταιρία παρέχει πολύ χαμηλές χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος το κράτος να επωμιστεί μεγάλο μέρος του κόστους της αποκατάστασης

16.01.2020 Έγκριση παράτασης ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων τραπεζών – SA.55767
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013, την παράταση του ελληνικού καθεστώτος παροχής κρατικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τις 31 Μαΐου 2020

15.01.2020 Όχι ενίσχυση η πώληση θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην Eurobank– SA.53105
Η Επιτροπή έκρινε ότι η πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στην τράπεζα Eurobank δεν παραβιάζει τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι εν λόγω τράπεζες στο πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωσή τους

14.01.2020 Δημόσια Διαβούλευση για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το ΣΕΔΕ
Η Επιτροπή αποφάσισε να διεξάγει μέχρι τον Μάρτιο του 2020 δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ

19.12.2019 Έννομο συμφέρον τρίτου ενδιαφερόμενου μέρους – ΓεΔΕΕ Τ-812/14 RENV
Κάτοχοι ομολόγων χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που τίθεται σε καθεστώς εξυγίανσης με έγκριση της Επιτροπής και βάσει του οποίου απομειώνεται το σύνολο της αξίας των ομολόγων τους, δεν έχουν άμεσο έννομο συμφέρον να ζητήσουν την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής, επειδή από το επίμαχο μέτρο επηρεάζεται μόνον η οικονομική και όχι και η νομική τους κατάσταση

19.12.2019 Προδικαστική παραπομπή σχετικά με τη μεταβίβαση της ιταλικής FSE – ΔΕΕ C-385/18
Η μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής που κατέχει ένα κράτος στο κεφάλαιο μιας δημόσιας επιχείρησης, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες, προς μία άλλη δημόσια επιχείρηση, χωρίς αντιπαροχή, αλλά με τον όρο να αναλάβει η τελευταία την υποχρέωση να μεριμνήσει για την εξυγίανση της πρώτης επιχείρησης συνιστά, καταρχήν, κρατική ενίσχυση

16.12.2019 Έγκριση στήριξης των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Αυστρία – SA.55507
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008, την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων των υπηρεσιών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο των κυλιόμενων αυτοκινητοδρόμων στις ορεινές περιοχές της Αυστρίας

16.12.2019 Έγκριση μέτρων για θαλάσσιες μεταφορές – SA.46380,46740,51809,52069, 53496
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές 2004, πέντε καθεστώτα ενισχύσεων των θαλάσσιων μεταφορών που θέσπισαν η Κύπρος, η Δανία, η Εσθονία, η Πολωνία και η Σουηδία

16.12.2019 Έγκριση πολωνικού μέτρου για τη μείωση των θορύβων από τα βαγόνια – SA.55443
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008, ένα καθεστώς ενισχύσεων για τη μείωση των θορύβων που εκπέμπονται κατά τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων στην Πολωνία

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.