Αγγλικά

28.01.2019 Έγκριση κρατικής ενίσχυσης στη χημική πολωνική εταιρία LG Chem – SA.47662
Η Επιτροπή ενέκρινε το πολωνικό σχέδιο χορήγησης επενδυτικής ενίσχυσης, ύφους 36 εκατ. ευρώ, προς τη χημική εταιρία LG Chem για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής μπαταριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην περιοχή Dolnoslakie σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2014

24.01.2019 Δημοσίευση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2018
Η Επιτροπή δημοσίευσε τον Πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard) για τις κρατικές ενισχύσεις του 2018 που δείχνει ότι η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων έχει μειώσει δραστικά τον χρόνο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων, προωθώντας παράλληλα τους στόχους κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

23.01.2019 Προδικαστικό ερώτημα για την έννοια των υφιστάμενων ενισχύσεων – ΔΕΕ C-387/17
Το ΔΕΕ, απαντώντας στο προδικαστικό ερώτημα που του έθεσε το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας σχετικά με την υπόθεση Fallimento Traghetti del Mediterraneo, έκρινε ότι, όταν μία ενίσχυση χορηγείται πριν την ελευθέρωση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η δικαιούχος επιχείρηση, δεν συνιστά αυτοδικαίως υφιστάμενη ενίσχυση

21.01.2019 Όχι ενίσχυση η πώληση κρατικής συμμετοχής στην Hypo Steiermark – SA.51650
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η πώληση από το Αυστριακό κράτος του ποσοστού 25% πλέον 2 μετοχών που κατέχει στην εταιρία Hypo Steiermark προς το ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG δεν συνιστά κρατική ενίσχυση

18.01.2019 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος ενισχύσεων σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών – SA.51190
Η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλιακής ενέργειας δυναμικότητας 300MW στην περιοχή Haut-Rhin σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

14.01.2019 Επανεισαγωγή του κροατικού καθεστώτος εξυγίανσης των τραπεζών – SA.51814
Η Επιτροπή ενέκρινε την εκ νέου θέση σε ισχύ προηγούμενου εγκεκριμένου κροατικού καθεστώτος υπαγωγής των τραπεζών σε διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013

10.01.2019 Επίσημη διαδικασία έρευνας για τη φορολόγηση της Nike στην Ολλανδία – SA.51284
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, για να διαπιστώσει εάν η φορολογική μεταχείριση των δύο εταιριών του ομίλου Nike, της Nike European Operations Netherlands BV και της Converse Netherlands BV, στην Ολλανδία συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση

08.01.2019 Έγκριση ενισχύσεων για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στη Λιθουανία – SA45765
Η Επιτροπή ενέκρινε το λιθουανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με τις κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον 2008 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, καθώς και το καθεστώς παροχής μειώσεων επί του υποχρεωτικού φόρου που βαρύνει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

08.01.2019 Έγκριση ενίσχυσης παραγωγής ενέργειας από βιομάζα σε πορτογαλικά δάση – SA.48881
Η Επιτροπή ενέκρινε το πορτογαλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα κοντά σε δάση που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία 2014

07.01.2019 Παράταση ισχύος κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις
Η Επιτροπή σχεδιάζει να παρατείνει για δύο επιπλέον χρόνια τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που λήγουν το 2020 και παράλληλα, να προβεί στην αξιολόγηση κάποιων κανόνων, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα τους παρατείνει ή εάν θα τους επικαιροποιήσει στο μέλλον, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2017

07.01.2019 Έγκριση ενίσχυσης για ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα – SA.49935
Η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας να παρέχει κουπόνια, συνολικής αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, σε Έλληνες καταναλωτές, προκειμένου να ενισχύσει τη χρήση των παρεχόμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών πολύ υψηλής ταχύτητας σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 περ. γ΄ ΣΛΕΕ

07.01.2019 Έγκριση ενίσχυσης για επέκταση αστικού δικτύου θέρμανσης στη Γαλλία – SA.50920
Η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της Γαλλίας να χορηγήσει επιδότηση και επιστρεπτέα προκαταβολή στην εταιρία Amiens Energies για την επέκταση του αστικού δικτύου θέρμανσης στην πόλη Amiens της Γαλλίας σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 – 2020

20.12.2018 Έγκριση ενίσχυσης για σιδηροδρομικές μεταφορές πλακών στην Ιταλία – SA. 50115
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το σχέδιο των ιταλικών αρχών για τη μεταστροφή των μεταφορών σιδερένιων πλακών στην περιοχή Friuli Venezia Giulia από το οδικό της δίκτυο στο αντίστοιχο σιδηροδρομικό είναι σύμφωνο με το άρθρο 93 ΣΛΕΕ και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008

19.12.2018 Παράνομες φοροαπαλλαγές από το Γιβραλτάρ υπέρ πολυεθνικών εταιριών – SA.34914
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το καθεστώς φοροαπαλλαγών, καθώς και πέντε ατομικά φορολογικά μέτρα που υιοθέτησε το Γιβραλτάρ υπέρ μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, μεταξύ των ετών 2011-2013, συνιστούν παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις και διέταξε την ανάκτησή τους

18.12.2018 Έγκριση καθεστώτος για σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ιταλία – SA.51229
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το σχέδιο των ιταλικών αρχών για μείωση του θορύβου που παράγεται από τις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008 και το άρθρο 93 ΣΛΕΕ

18.12.2018 Έγκριση βαυαρικού σχεδίου για ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου – SA.48418
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα βαυαρικό μέτρο για την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου πολύ υψηλής ταχύτητας σε έξι δήμους σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για ευρυζωνικά δίκτυα 2013

18.12.2018 Έγκριση μείωσης τέλους ΕΤΜΕΑΡ για ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Ελλάδα– SA.52413
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τροποποίηση του ελληνικού καθεστώτος επιβολής Ειδικού Τέλους για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) όσον αφορά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 – 2020

17.12.2018 Ανάκτηση ενίσχυσης από την πετροχημική εταιρεία Oltchim στη Ρουμανία – SA.36086
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ρουμανική πετροχημική εταιρεία Oltchim έλαβε περίπου 335 εκατομμύρια ευρώ παράνομης και ασυμβίβαστης ενίσχυσης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014 και συνεπώς πρέπει να ανακτηθεί

17.12.2018 Παράταση ισχύος Ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση ισχύος της Ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων (2012/C 392/01) μέχρι το 2020 και επέτρεψε στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν βραχυπρόθεσμες ασφαλίσεις για τις εξαγωγές προς την Ελλάδα μέχρι το 2019

17.12.2018 Έγκριση κροατικού καθεστώτος παροχής βραχυπρόθεσμων εξασφαλίσεων – SA. 51270
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η βραχυπρόθεσμη κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων των εξαγωγικών πιστώσεων εκ μέρους της Κροατίας συνιστά ένα συμβατό καθεστώς ενισχύσεων βάσει της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 2012

12.12.2018 Όχι ενίσχυση η παράταση σύμβασης παραχώρησης του αερολιμένα Αθηνών – SA.48509
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η παράταση της σύμβαση παραχώρησης για την εκμετάλλευση του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών από την εταιρία ΔΑΑ δεν προσκομίζει σε αυτήν οικονομικό πλεονέκτημα και, συνεπώς, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση

12.12.2018 Έγκριση ιταλικού σχεδίου διάσωσης της Condotte d'Acqua – SA.52170
Η Επιτροπή ενέκρινε τα ιταλικά σχέδια χορήγησης κρατικής εγγύησης, ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ στην Condotte d'Acqua S.p.A. σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014

10.12.2018 Έγκριση γερμανικού καθεστώτος ενίσχυσης των σιδηροδρομικών μεταφορών – SA.51956
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το γερμανικό σχέδιο ενίσχυσης των εμπορευματικών μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων είναι σύμφωνο με τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2008 και το άρθρο 93 ΣΛΕΕ

06.12.2018 Παράταση ισχύος καθεστώτος εγγυήσεων προς ελληνικές τράπεζες – SA.52444
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η παράταση ισχύος του καθεστώτος χορήγησης κρατικών εγγυήσεων προς ελληνικές τράπεζες είναι σύμφωνη με τα κριτήρια της Τραπεζικής Ανακοίνωσης και της Ανακοίνωσης της Επιτροπής περί της αποκατάστασης της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα

06.12.2018 Παράταση ισχύος πολωνικού καθεστώτος ενισχύσεων των τραπεζών – SA. 52481
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η παράταση ισχύος του καθεστώτος χορήγησης κρατικών εγγυήσεων ρευστότητας σε πολωνικές τράπεζες είναι σύμφωνη με τα κριτήρια της Τραπεζικής Ανακοίνωσης της Επιτροπής του 2013

29.11.2018 Απόρριψη προσφυγής ARFEA κατά απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής - ΓεΔΕΕ Τ-720/16
Η υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αντιστάθμισης για παροχή ΥΓΟΣ, που ανακύπτει σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου κατάρτισης της σύμβασης για την παροχή της ΥΓΟΣ, αξιολογείται με βάση τους κανόνες που ισχύουν κατά τον μεταγενέστερο αυτό χρόνο, χωρίς να τίθεται ζήτημα αναδρομικής εφαρμογής τους

27.11.2018 Έγκριση καθεστώτος για εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας στη Γαλλία – SA.48642
Η Επιτροπή ενέκρινε καθεστώς για καινοτόμες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας στη Γαλλία σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 - 2020

26.11.2018 Όχι ενίσχυση η ιδιωτικοποίηση της γερμανικής HSH Nordbank – SA.52288
Η Επιτροπή έκρινε ότι η πώληση της HSH Nordbank από γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια σε ιδιώτες επενδυτές, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ανοικτού διαγωνισμού και στην αγοραία αξία, χωρίς πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

16.11.2018 Έγκριση καθεστώτος για υποδομή κινητής τηλεφωνίας στη Βαυαρία – SA.48324
Η Επιτροπή ενέκρινε κρατική χρηματοδότηση, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ, για κατασκευή υποδομής κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Βαυαρίας, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ

16.11.2018 Έγκριση παράτασης ιρλανδικού καθεστώτος εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων–SA.52175
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ιρλανδικού συστήματος εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων MoKE Newsletter
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.