Αγγλικά

29.02.2024 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

29.02.2024 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 49 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2473, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, λόγω θεομηνιών

29.02.2024 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 37 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.02.2024 ΣΕΚΕΕ και επιπτώσεις στον ανταγωνισμό – Τ-390/20
Scandlines/Επιτροπή – Όταν διαδοχικά μέτρα χορηγούνται για τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός και του αυτού έργου, η Επιτροπή μπορεί νομίμως να εξετάσει τη συμβατότητά τους, εξετάζοντας ενιαία το σύνολο της χρηματοδότησης, χωρίς αυτό να εμποδίζει να ληφθεί υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα των ενισχύσεων. Η πλήρωση του τυπικού χαρακτήρα κινήτρου δεν είναι αναγκαία, όταν αποδεικνύεται ότι το εξεταζόμενο έργο δεν θα μπορούσε, ούτως ή άλλως, να προχωρήσει χωρίς την ενίσχυση

28.02.2024 Επιλεκτικό πλεονέκτημα από καθεστώς αποζημιώσεων – C-797/22 P
Ελλάδα/Επιτροπή – Η ύπαρξη του πλεονεκτήματος διαπιστώνεται με γνώμονα τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποκομίσει όφελος, το οποίο δεν θα αποκόμιζε υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς, χωρίς να έχει σημασία εάν η αγορά βρίσκεται ή όχι σε κρίση, διότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι αντικειμενική. Μέτρα από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν μόνον οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ορισμένες περιοχές είναι a priori επιλεκτικά, εκτός εάν οι ενισχύσεις έχουν χορηγηθεί από περιφερειακές αρχές, οι οποίες διαθέτουν επαρκή διαδικαστική θεσμική και οικονομική αυτονομία

28.02.2024 Προνόμια δημόσιας εξουσίας και έργα υποδομών – Τ-364/20
Δανία/Επιτροπή – Όλες οι μη οικονομικές δραστηριότητες δεν συνδέονται υποχρεωτικά με την άσκηση προνομίων δημόσιας εξουσίας, διότι περιλαμβάνουν επίσης τις δραστηριότητες που δεν συνίστανται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά υπό συνθήκες ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι κράτος μέλος κάνει χρήση προνομίων δημόσιας εξουσίας για να δημιουργήσει έναν φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και τη λειτουργία υποδομής δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι οι δραστηριότητες του φορέα αυτού συνδέονται, επίσης, με την άσκηση προνομίων δημόσιας εξουσίας, αλλά ο φορέας αυτός μπορεί να ασκεί και οικονομική δραστηριότητα. Δεν αναιρεί την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας το γεγονός ότι ύψος των τελών που χρεώνονται στους χρήστες δημόσιας υποδομής για τη χρήση της υποδομής δεν καθορίζεται βάσει λογικής της αγοράς

27.02.2024 Ελληνικό καθεστώς στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ – SA.112913
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 14 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς ενισχύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’ (ΤΑΠΤοΚ)

27.02.2024 Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος για οπτικοακουστικά έργα – SA.112912
Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει του άρθρου 54 ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

23.02.2024 Επίσημη διαδικασία έρευνας για γαλλικές ΥΓΟΣ – SA.101557
Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για γαλλικές αποζημιώσεις προς τις εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών Corsica Linea και La Méridionale

22.02.2024 Ενεργειακό τιμολόγιο κατόπιν διαιτητικής απόφασης – C-701/21 P
Μυτιληναίος και Επιτροπή/ΔΕΗ – Το διαιτητικό δικαστήριο της ΡΑΕ δεν διαφοροποιείται από οποιοδήποτε άλλο διαιτητικό δικαστήριο που συστάθηκε με σύμβαση, και, άρα, δεν εξομοιώνεται με τακτικό δικαστήριο. Δικαστική απόφαση που απορρίπτει αγωγή ακυρώσεως διαιτητικής απόφασης δεν συνεπάγεται τον καταλογισμό του επίμαχου μέτρου στο κράτος

21.02.2024 Ρήτρες μετακύλισης του βάρους της ανάκτησης – Τ-29/14 & T-31/14
Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios/Επιτροπή – Η Επιτροπή μπορεί να διατάξει τις εθνικές αρχές να ακυρώσουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συμβατικές ρήτρες αποζημίωσης μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες μετακυλίουν το βάρος της ανάκτησης από τον πραγματικό δικαιούχο σε τρίτους, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι ρήτρες αυτές ενδέχεται να παραβιάζουν την αποτελεσματικότητα της εντολής ανάκτησης

20.02.2024 Ελληνικό καθεστώς για επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές – SA.112761
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 25 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς για την απασχόληση επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών από το εξωτερικό σε ελληνικά πανεπιστήμια

19.02.2024 Ελληνικά καθεστώτα για την απασχόληση ανέργων
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 32 του ΓΑΚ 651/2014, δύο καθεστώτα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων

16.02.2024 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Legendary Food AE – SA.112693
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 16 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση της εταιρείας Legendary Food AE για την αρχιτεκτονική, δομική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Αρσάκειου Μεγάρου με σκοπό τη δημιουργία ενός καινοτόμου πολυχώρου

16.02.2024 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για την αναβάθμιση του Ζαππείου – SA.112690
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 16 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση για την αρχιτεκτονική, δομική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Αίγλης Ζαππείου

16.02.2024 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Vitex – SA.112691
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 47 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση της εταιρείας Vitex AE για την κατασκευή νέας ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής ξηρών τσιμεντοειδών κονιαμάτων από ανακτήσιμες πρώτες ύλες

16.02.2024 Γαλλικό καθεστώς για τη δασοκομία – SA.109083
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κεφαλαίων 2.1. και 2.8. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, γαλλικό καθεστώς για τη στήριξη της δασοκομίας

16.02.2024 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ – SA.112689
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 16 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση για την αρχιτεκτονική, δομική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ΟΑΚΑ

16.02.2024 Ανάκτηση ρουμανικής ad hoc ενίσχυσης στην Blue Air – SA.62829
Η Επιτροπή διέταξε τη Ρουμανία να ανακτήσει ad hoc ενίσχυση που είχε χορηγηθεί στην αεροπορική εταιρεία Blue Air, διότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκε δεν είναι ικανό να αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014 για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων

15.02.2024 ΣΕΚΕΕ για το ανανεώσιμο υδρογόνο
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει της Ανακοίνωσης του 2021 για τα ΣΕΚΕΕ, ένα Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) για το ανανεώσιμο υδρογόνο, στο οποίο θα συμμετάσχουν επτά κράτη μέλη

13.02.2024 Ολοκλήρωση επίσημης διαδικασίας έρευνας για την Øresund – SA.52162
Η Επιτροπή χαρακτήρισε «υφιστάμενες ενισχύσεις» τις κρατικές εγγυήσεις που είχαν θεσπίσει η Δανία και η Σουηδία για τη δημιουργία της σταθερής σιδηροδρομικής-οδικής σύνδεσης Øresund. Περαιτέρω, διαχώρισε ορισμένα δανέζικα φορολογικά μέτρα σε «υφιστάμενες» και «νέες» ενισχύσεις και διέταξε την ανάκτηση των «νέων»

07.02.2024 Εσφαλμένος προσδιορισμός του δικαιούχου της ενίσχυσης ΙΙ – Τ-146/22
Ryanair/Επιτροπή (KLM II) – Ο εσφαλμένος ή ελλιπής προσδιορισμός του δικαιούχου της ενίσχυσης μπορεί να επηρεάσει το σύνολο της ανάλυσης της συμβατότητας του μέτρου

05.02.2024 Επίσημη διαδικασία έρευνας της αναδιάρθρωσης της Corsair – SA.109662
Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για τροποποίηση του γαλλικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της αεροπορικής εταιρείας Corsair

05.02.2024 Πολωνικό καθεστώς για ανέργους εξαιτίας πράσινων μέτρων – SA.109407
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.12 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, πολωνικό καθεστώς για τη στήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από το κλείσιμο ανθρακικών και λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των λιγνιτωρυχείων

02.02.2024 Ελληνικό καθεστώς για μη οικιακούς καταναλωτές ενέργειας – SA.111319
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ελληνικό καθεστώς για μικρούς μη οικιακούς καταναλωτές ενέργειας

01.02.2024 Ελληνικά καθεστώτα για κτηνιατρικά μέτρα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 26 και 27 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τη γεωργία και του άρθρου 41 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2473 για την αλιεία, δύο καθεστώτα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023

31.01.2024 Ελληνικό καθεστώς για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις – SA.112308
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 38 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

30.01.2024 Γερμανικά καθεστώτα για την ευζωία των χοίρων – SA.107835 & SA.107837
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 1.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό, τον δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, δύο γερμανικά καθεστώτα με αντικείμενα τη στήριξη των επενδύσεων για την αναβάθμιση των χώρων εκτροφής χοίρων και την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης για τη βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσης των χοίρων

30.01.2024 Επίσημη διαδικασία έρευνας για σουηδικές φοροαπαλλαγές – SA.56908
Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για δύο σουηδικά καθεστώτα φοροαπαλλαγών για τη χρήση βιοαερίου και βιοπροπανίου που δεν προορίζονται για τρόφιμα

30.01.2024 Ιταλικό καθεστώς για τη χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία – SA.107476
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.6. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ιταλικό καθεστώς για την προώθηση της χρήσης υδρογόνου στη βιομηχανία

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.