Αγγλικά

16.01.2023 Έγκριση κυπριακής ενίσχυσης σε παραγωγούς εσπεριδοειδών – SA. 105732
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, κυπριακό πρόγραμμα στήριξης του τομέα παραγωγής εσπεριδοειδών, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

22.12.2022 Έγκριση πολωνικού μέτρου για την ενίσχυση της αγοράς φυσικού αερίου – SA.105347
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κεφαλαίου 2.3. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, πολωνικό πρόγραμμα στήριξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πολωνική αγορά φυσικού αερίου, προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ

21.12.2022 Απόρριψη προσφυγής Breuninger λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος – ΓεΔΕΕ Τ-525/21
Το γεγονός ότι η προσφεύγουσα δεν είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων, επειδή δεν πληρούσε μία επιπλέον προϋπόθεση επιλεξιμότητας πέραν εκείνων που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, της στερεί το έννομο συμφέρον για προσβολή της απόφασης αυτής

21.12.2022 Έγκριση κυπριακού μέτρου για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας – SA.102977
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, κυπριακό καθεστώς, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για τη στήριξη της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας

19.12.2022 Έγκριση φινλανδικής ad hoc ενίσχυσης λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104831
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, φινλανδικό μέτρο ενίσχυσης, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, υπέρ της εταιρίας Meyer Turku Oy

16.12.2022 Έγκριση ολλανδικού μέτρου για ενέργεια λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104994
Η Επιτροπή ενέκρινε ολλανδικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, για τη στήριξη μικρών χρηστών ενέργειας, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφάλαιο 2.1)

14.12.2022 Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
Η Επιτροπή εξέδωσε νέες Κατευθυντήριες Γραμμές στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, καθώς και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

14.12.2022 Νέοι απαλλακτικοί Κανονισμοί για τη γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
Η Επιτροπή εξέδωσε νέους απαλλακτικούς Κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

14.12.2022 Έγκριση γερμανικού μέτρου για σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – SA.104749
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομής φόρτισης υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά οχήματα

13.12.2022 Έγκριση κροατικού μέτρου για αερολιμένα λόγω κορωνοϊού – SA.102197
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, κροατικό μέτρο αποζημίωσης του φορέα εκμετάλλευσης του διεθνούς αερολιμένα του Ζάγκρεμπ λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

12.12.2022 Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές 2023 για τα ευρυζωνικά δίκτυα
Η Επιτροπή ενέκρινε νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικά δίκτυα, προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από το 2014 μέχρι σήμερα

07.12.2022 Έγκριση ιταλικού καθεστώτος επενδυτικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – SA.104510
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό την παροχή επενδυτικής στήριξης για τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Μάρκε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13)

05.12.2022 Έγκριση φινλανδικού μέτρου για υδροηλεκτρική ενέργεια – SA.101183
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, φινλανδικό μέτρο ad hoc ενίσχυσης, ύψους 26,3 εκατομμυρίων ευρώ, υπέρ της εταιρίας Suomen Energiavarasto Oy (SEVO), με σκοπό στην κατασκευή χώρου αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας

01.12.2022 Δημοσίευση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των κανόνων για τις ΥΓΟΣ
Η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων για ΥΓΟΣ που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και σε μικρά ποσά ενισχύσεων

28.11.2022 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού – SA.103624
H Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

28.11.2022 Έγκριση γερμανικού μέτρου ενίσχυσης της Deutsche Bahn λόγω κορωνοϊού – SA.100323
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, γερμανικό μέτρο αποζημίωσης του εθνικού φορέα σιδηροδρομικών μεταφορών, Deutsche Bahn AG, για τις ζημίες που υπέστη η θυγατρική της DB Fernverkehr λόγω του κορωνοϊού

24.11.2022 Έγκριση ολλανδικού καθεστώτος για ζωολογικούς κήπους λόγω κορωνοϊού – SA.103571
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων, με σκοπό την αποζημίωση των ζωολογικών κήπων στην Ολλανδία λόγω κορωνοϊού

12.11.2022 Έγκριση γερμανικής ενίσχυσης για την SEFE λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104353
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, γερμανική ad hoc ενίσχυση για τη στήριξη της εταιρίας παραγωγής φυσικού αερίου SEFE GmbH, στο πλαίσιο της ουκρανικής κρίσης

11.11.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για πράσινα πλοία – SA.101308
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2022 για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια, ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, για να βοηθήσει εταιρίες στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών να αποκτήσουν σκάφη με μηδενικές εκπομπές ρύπων, καθώς και να μετασκευάσουν περισσότερα ρυπογόνα πλοία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

10.11.2022 Αξιολόγηση της εγγύησης υπέρ της Valencia Club de Fútbol – ΔΕΕ C-211/20 P
Η Επιτροπή, εκδίδοντας την Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις του 2008, οριοθέτησε τη διακριτική της ευχέρεια κατά την επιλογή της μεθόδου που χρησιμοποιεί για τη διαπίστωση και τον ποσοτικό προσδιορισμό του στοιχείου ενίσχυσης ενός μέτρου κρατικής εγγύησης, υπό την έννοια ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το επιτόκιο αναφοράς, μόνον αφού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει επιτόκιο της αγοράς

10.11.2022 Υπολογισμός αντιστάθμισης για την παροχή καθολικής υπηρεσίας – ΔΕΕ C‑442/21 P
Όταν μια επιχείρηση, επιφορτισμένη με υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΥ), όπως είναι οι ταχυδρομικές διανομές, αποφασίζει να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο παραγωγής που απαιτεί λιγότερους εργαζόμενους και είναι προσαρμοσμένο στις τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό τη συνέχιση παροχής αυτής της ΥΚΥ, η αντιστάθμιση που λαμβάνει για την παροχή της ΥΚΥ μπορεί να περιλαμβάνει και το κόστος απόλυσης του προσωπικού

10.11.2022 Έγκριση τσεχικού μέτρου για μεταφορές – SA.102508
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 93 ΣΛΕΕ και τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2008 για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τσεχικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατομμυρίων ευρώ, για φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών και αστικών μεταφορών που χρησιμοποιούν ηλεκτρική έλξη

08.11.2022 Αναίρεση απόφασης για “tax rulings” υπέρ της εταιρίας Fiat – ΔΕΕ C-885/19 P
Εθνική ρύθμιση που αποσκοπεί, όσον αφορά τη φορολόγηση των καθετοποιημένων εταιριών, στην αξιόπιστη προσέγγιση των τιμών με βάση τα δεδομένα της αγοράς, συμμορφώνεται με τον σκοπό της αρχής των ίσων αποστάσεων ή αρχής του πλήρους ανταγωνισμού (“arm’s length principle”). Ωστόσο, ελλείψει εναρμόνισης στο ενωσιακό δίκαιο, οι τρόποι εφαρμογής της εν λόγω αρχής, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή για τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς και τη διαπίστωση της ύπαρξης επιλεκτικού πλεονεκτήματος. Συνεπώς, κατά την εξέταση της ύπαρξης επιλεκτικού φορολογικού πλεονεκτήματος, δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι και κανόνες κείμενοι εκτός του επίμαχου εθνικού φορολογικού συστήματος, παρά μόνον εάν το εν λόγω σύστημα παραπέμπει ρητώς σε αυτούς, όπως επιβάλλει και η αρχή της νομιμότητας του φόρου

07.11.2022 7η Τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει το Κεφάλαιο 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού που αφορά τη στήριξη των επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη και να το παρατείνει έως τις 31.12.2023

31.10.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.10.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

31.10.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.10.2022 Αναθεώρηση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της ουκρανικής κρίσης
Η Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο κείμενο του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ώστε να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αξιοποιούν την ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω του πολέμου

26.10.2022 Παράνομες και μη συμβατές οι ενισχύσεις στην εταιρία Siremar – ΓεΔΕΕ Τ-668/21
Το οικονομικό πλεονέκτημα θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο έκδοσης νομικά δεσμευτικής απόφασης από το κράτος μέλος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική λήψη της ενίσχυσης, η οποία μπορεί να βασίζεται σε μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα, όπως όταν η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος για μια προβληματική επιχείρηση εξαρτάται από την οριστικοποίηση της πώλησής της και την αποκόμιση κέρδους από αυτήν τη διαδικασία

19.10.2022 Τοπικός αντίκτυπος για συνεδριακό κέντρο στη Γερμανία – ΓεΔΕΕ Τ-582/20
Μέτρο χρηματοδότησης συνεδριακού κέντρου μικρής χωρητικότητας και μεγέθους, το οποίο βρίσκεται σε μια μικρή πόλη που δεν κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των διεθνών συνεδρίων και στο οποίο λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις τοπικών φορέων, δεν είναι δυνατόν να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών λόγω του καθαρά τοπικού του αντικτύπου

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.