Αγγλικά

28.10.2022 Αναθεώρηση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της ουκρανικής κρίσης
Η Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο κείμενο του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ώστε να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αξιοποιούν την ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω του πολέμου

19.10.2022 Έγκριση νέου Πλαισίου ΕΑΚ 2022
Η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη Ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (νέο Πλαίσιο ΕΑΚ 2022), προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

17.10.2022 Έγκριση ισπανικού μέτρου για ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές – SA.103451
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων ασύρματης ζεύξης σημείων (backhaul) σε αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

13.10.2022 Έννοια ερευνητικού οργανισμού – ΔΕΕ C-164/21 & C-318/21
Προκειμένου μια οντότητα να θεωρηθεί ως «οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων», κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 83, ΓΑΚ 651/2014, δεν είναι αναγκαίο να επανεπενδύει τα έσοδα που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητά της στην ίδια αυτή κύρια δραστηριότητα. Ιδρύματα αποκλειστικά αφιερωμένα σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία προβαίνουν σε διάδοση, εν γένει, του τρέχοντος σταδίου εξέλιξης της επιστήμης δεν αποτελούν οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 83, του ΓΑΚ 651/2014

10.10.2022 Έγκριση σλοβακικών μέτρων για μείωση της χρήσης άνθρακα – SA.102385 & SA.102388
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, δύο σλοβακικά καθεστώτα ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), προκειμένου η σλοβακική βιομηχανία να μειώσει τις ανθρακούχες εκπομπές αερίων και να καταστεί λιγότερο ενεργοβόρα

07.10.2022 Έγκριση φινλανδικού μέτρου λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104267
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα φινλανδικό καθεστώς-πλαίσιο για τη στήριξη των δημοτικών παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.3)

06.10.2022 Πρόταση παράτασης του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της ουκρανικής κρίσης
Η Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση τροποποίησης και παράτασης του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

04.10.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για την αλυσίδα αξίας ημιαγωγών – SA.103083
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ιταλική ad hoc ενίσχυση προς την εταιρία STMicroelectronics, ύψους 292,5 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την κατασκευή μονάδας στην αλυσίδα αξίας ημιαγωγών, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

04.10.2022 Έγκριση γερμανικού μέτρου για βιώσιμο χάλυβα – SA.104276
Η Επιτροπή ενέκρινε γερμανικό μέτρο, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, για τη στήριξη της απανθρακοποίησης της εταιρίας ενέργειας Salzgitter Flachstahl, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022

03.10.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για την ενέργεια λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.103978
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς για τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

01.10.2022 Έγκριση πολωνικού μέτρου εξυγίανσης της Getin Noble Bank – SA.100687
Η Επιτροπή ενέκρινε ad hoc ενίσχυση για την εξυγίανση της πολωνικής τράπεζας Getin Noble Bank S.A., σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013

30.09.2022 Έγκριση γερμανικού μέτρου για λιγνίτη λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.103662
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ, γερμανικό μέτρο ad hoc ενίσχυσης για τη διασφάλιση της επαναλειτουργίας λιγνιτικών σταθμών λόγω πιθανών ελλείψεων ρωσικού φυσικού αερίου

29.09.2022 Έγκριση δανικού καθεστώτος για εκτροφείς βιζόν λόγω κορωνοϊού – SA.103853
H Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία 2014, δανικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων εκτροφής βιζόν στη Δανία που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού

23.09.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για εφημερίδες λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104056
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)

21.09.2022 Έγκριση δεύτερου ΣΕΚΕΕ για την αξιακή αλυσίδα υδρογόνου
Η Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) στην αξιακή αλυσίδα υδρογόνου, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, βάσει της Ανακοίνωσης για τα ΣΕΚΕΕ 2022

15.09.2022 Δυνατότητα συμψηφισμού κατά την ανάκτηση φορολογικής ενίσχυσης – ΔΕΕ C-705/20
Εθνικό μέτρο το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή της διπλής φορολογίας, προβλέποντας μηχανισμό συμψηφισμού των φόρων που καταβάλλονται από φορολογούμενο στην αλλοδαπή με τους φόρους που οφείλει σε κράτος μέλος, εμπίπτει, κατ’ αρχήν, στη φορολογική αυτονομία των κρατών μελών και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κρατική ενίσχυση, εκτός εάν αποδειχθεί ότι στηρίζεται σε παραμέτρους που εισάγουν διακρίσεις

14.09.2022 Οικονομική συνέχεια και υποχρέωση ανάκτησης – ΓεΔΕΕ Τ-597/19
Το γεγονός ότι η υποχρέωση ανάκτησης μιας παράνομης ενίσχυσης επεκτείνεται, σύμφωνα με το κριτήριο της οικονομικής συνέχειας, στη διάδοχο αγοράστρια δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά μεταβολή του δικαιούχου της ενίσχυσης ή διεύρυνση του αντικειμένου της διαδικασίας έρευνας και, επομένως, η Επιτροπή δεν οφείλει να προβεί σε τροποποίηση της αρχικής της απόφασης και να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας κατά της διαδόχου εταιρίας

13.09.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου επενδυτικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – SA.103540
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό την παροχή επενδυτικής στήριξης για τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Λομβαρδία, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13)

08.09.2022 Πίνακας αποτελεσμάτων (Scoreboard) 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις
Δημοσιεύθηκε ο Πίνακας αποτελεσμάτων (Scoreboard) 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά τις δαπάνες των κρατών μελών για κρατικές ενισχύσεις που χορήγησαν το 2020 και οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 384,33 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 227,97 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού

05.09.2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για αποθήκευση φυσικού αερίου – SA.64736
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 341 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

30.08.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

30.08.2022 Τροποποιήσεις ελληνικών ad hoc ενισχύσεων βάσει ΓΑΚ 651/2014
Η Ελλάδα τροποποίησε μια σειρά από μέτρα ενισχύσεων στον τομέα του πολιτισμού που είχε θεσπίσει βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014

30.08.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

30.08.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

26.08.2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για διαχείριση δανείων με κρατική εγγύηση – SA.64169
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο που κοινοποίησε η Ιταλία σχετικά με τη μεταφορά ορισμένων δανείων με κρατική εγγύηση σε μια νέα πλατφόρμα που διαχειρίζεται η δημόσια επιχείρηση AMCO S.p.A. δεν θέτει ζητήματα κρατικής ενίσχυσης λόγω πλήρωσης του κριτηρίου ΦΟΑ

11.08.2022 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου για δαπάνες λόγω κορωνοϊού – SA.103434
H Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες (SA.61574/2021), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.12)

11.08.2022 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου επιστρεπτέων προκαταβολών – SA.63905
H Επιτροπή ενέκρινε την έβδομη τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών (SA.56815/2020), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

10.08.2022 Όχι ενίσχυση τα μέτρα για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. – SA.54321
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν χορηγήθηκε ενίσχυση στην εταιρεία διαχείρισης ελληνικών βιομηχανικών πάρκων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ

10.08.2022 Συμβατή η δανική αποζημίωση ΥΓΟΣ υπέρ της Post Danmark – SA.57991
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, δανικό μέτρο αποζημίωσης της Post Danmark για την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

09.08.2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για ιδιωτικές επενδύσεις λόγω κορωνοϊού – SA.103503
Η Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων, με σκοπό τη βιώσιμη ανάκαμψη επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13).

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.