Αγγλικά

16.10.2023 Κυπριακό καθεστώς υπέρ αγροτών στη Δυτική Λευκωσία – SA.109516
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, κυπριακό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων σε αγρότες που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Λευκωσία

16.10.2023 Ελληνικός Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027– SA.109322
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 7.4. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τροποποιήσεις στον ελληνικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027

16.10.2023 Ελληνικό καθεστώς για τους τηλεοπτικούς σταθμούς – SA.107301
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ελληνικό καθεστώς υπέρ των τηλεοπτικών σταθμών

12.10.2023 ‘Έναρξη εργασιών’ επένδυσης για αιολικό πάρκο – C-11/22
Est Wind Power – Ο όρος «έναρξη εργασιών» κατά τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014 για το περιβάλλον και την ενέργεια καλύπτει: α) την έναρξη των εργασιών κατασκευής, οι οποίες συνδέονται με τις εγκαταστάσεις επενδυτικού έργου που καθιστούν δυνατή την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και β) κάθε άλλη δέσμευση η οποία, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και του κόστους της, έχει ως συνέπεια το επενδυτικό έργο να βρίσκεται, την 1η Ιανουαρίου 2017, σε τέτοιο στάδιο εξέλιξης ώστε να φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα περατωθεί. Η εκτίμηση των αρμοδίων εθνικών αρχών περί του αν έχει συντελεστεί «έναρξη εργασιών» δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αμιγώς τυπικού ελέγχου, αλλά δύναται να απαιτεί, ανάλογα με την περίπτωση, εμπεριστατωμένη οικονομική ανάλυση

12.10.2023 Βάρος αποδείξεως της χορήγησης πλεονεκτήματος – C-445/22 P
Λάρκο/Επιτροπή – Οι κανόνες που τίθενται σε Ανακοίνωση της Επιτροπής δεσμεύουν μόνο την ίδια και όχι τα κράτη μέλη και δεν μπορούν να τροποποιούν τους κανόνες κατανομής του βάρους αποδείξεως σχετικά με την ύπαρξη πλεονεκτήματος

Ο όρος «οικονομικές δυσχέρειες» που θέτει η Ανακοίνωση του 2008 για τις εγγυήσεις δεν ταυτίζεται με την έννοια της «προβληματικής επιχείρησης», κατά τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2004 για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων

Το σημείο 3.2. (δ) της Ανακοίνωσης του 2008 για τις εγγυήσεις δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να προσδιορίζει το ακριβές ποσό της προμήθειας που αντιστοιχεί στους όρους της αγοράς

Οι παρατηρήσεις του κράτους μέλους, κατά την επίσημη διαδικασία έρευνας, εξ ορισμού μεταγενέστερες της απόφασης λήψης μέτρου κρατικής ενίσχυσης, μπορούν να περιγράφουν γεγονότα προγενέστερα ή σύγχρονα της χορήγησης του μέτρου και να παρέχουν αξιόπιστες και συνεκτικές ενδείξεις

Σε περίπτωση που κράτος μέλος παρέλειψε, κατά παράβαση του καθήκοντος συνεργασίας, να παράσχει στην Επιτροπή τα στοιχεία που του είχαν ζητηθεί, η απόφαση της Επιτροπής μπορεί να στηρίζεται σε στοιχεία ορισμένης αξιοπιστίας και συνεκτικότητας, χωρίς να απαιτείται αυτά να συνιστούν πλήρη απόδειξη


10.10.2023 Βουλγαρική ad hoc ενίσχυση υπέρ της Bulgargaz EAD – SA.107425
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.3. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, βουλγαρική ad hoc ενίσχυση της εταιρείας Bulgargaz EAD, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία

09.10.2023 Ιταλικό καθεστώς για την κατασκευή ηλεκτρολυτών – SA.108953
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ιταλικό καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρολυτών

06.10.2023 Τσεχικό πράσινο καθεστώς για τη βιομηχανία – SA.109055
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.6. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, τσεχικό καθεστώς πράσινης ανάπτυξης, με αντικείμενο τη στήριξη των εταιρειών που υπόκειται στο σύστημα ΣΕΔΕ της ΕΕ, προκειμένου να επιταχύνουν την πράσινη μετάβασή τους

06.10.2023 Γαλλικό καθεστώς για τα στέρεα ανακτηθέντα καύσιμα – SA.107668
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.5. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, γαλλικό καθεστώς για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επενδύουν σε στέρεα ανακτηθέντα καύσιμα

06.10.2023 Πολωνικό καθεστώς για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις – SA.107269
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, πολωνικό καθεστώς για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις

04.10.2023 Ιταλικό καθεστώς για την αγροτοβιομηχανική ανάπτυξη – SA.107569
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, ιταλικό καθεστώς για την αγροτοβιομηχανική ανάπτυξη

04.10.2023 Τροποποίηση του Κανονισμού De Minimis 717/2014 για την αλιεία
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του απαλλακτικού Κανονισμού 717/2014 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

29.09.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για σταθμό φυσικού αερίου – SA.105781
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.9. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, ελληνική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Gastrade Α.Ε. για την ολοκλήρωση της κατασκευής τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη

28.09.2023 2023 Ενίσχυση αποζημίωσης λόγω κορωνοϊού για έναν δικαιούχο – C-320/21 P
Ryanair/Επιτροπή – Το άρθρο 107 (2) (β) ΣΛΕΕ δεν υποχρεώνει να κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από έκτακτο γεγονός· αντιθέτως, η εν λόγω διάταξη επιτρέπει την χορήγηση ενίσχυσης σε μία μόνο επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει πρόθεση να ευνοηθεί η επιχείρηση αυτή σε σχέση με τις ανταγωνίστριές της, αλλά συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ της επιλογής αυτής. Η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο ως «έκτακτο γεγονός», όσο και ως γεγονός που προκαλεί «σοβαρή διαταραχή της οικονομίας», κατά το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ

27.09.2023 Ανάκληση απόφασης Επιτροπής και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – T-12/15
Banco Santander & Santusa/Επιτροπή – Για να εξεταστεί εάν έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής ορισμένου καθεστώτος, αξιολογούνται μόνο οι πράξεις του νομοθέτη και οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων και όχι οι ερμηνευτικές οδηγίες της διοίκησης.

Η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει παράνομες πράξεις της πάντα, με την επιφύλαξη της τήρησης εύλογης προθεσμίας και του σεβασμού της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Σε περίπτωση νόμιμων πράξεων, η ανάκληση υπόκειται στους όρους των άρθρων 9 και 13 (3) του προϊσχύσαντος Κανονισμού 659/1999

Προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών, με την οποία αποφαινόταν ότι ορισμένο φορολογικό καθεστώς δεν αποτελούσε κρατική ενίσχυση μπορεί να θεμελιώσει δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των δικαιούχων του καθεστώτος που επιτρέπει την εφαρμογή του καθεστώτος, ακόμα και μετά τη διαπίστωση ότι αυτό αποτελεί παράνομη και μη συμβατή κρατική ενίσχυση, αλλά μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής


21.09.2023 Αυστριακό καθεστώς για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις – SA.107407
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ, αυστριακό καθεστώς υπέρ των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ως μερική αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών του 2022

20.09.2023 Φοροαπαλλαγές βάσει αποφάσεων Tax Rulings – T-131/16 RENV
Βέλγιο/Επιτροπή – Το βελγικό σύστημα απαλλαγής των υπερκερδών βελγικών οντοτήτων, που αποτελούν μέρος πολυεθνικών ομίλων, συνιστά παράνομη και μη συμβατή κρατική ενίσχυση. Η επιλεκτικότητα του μέτρου προκύπτει από τη διαφορετική αντιμετώπιση των δικαιούχων σε σχέση με οντότητες: α) που δεν αποτελούν μέλη πολυεθνικών ομίλων, β) που δεν έχουν πραγματοποιήσει συγκεκριμένου τύπου de facto απαλλασσόμενες επενδύσεις και γ) που ανήκουν σε μικρούς ομίλους

19.09.2023 Σύσταση Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα ΣΕΚΕΕ
H Επιτροπή πρόκειται να συστήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό φόρουμ για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), αποσκοπώντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και στον καλύτερο εντοπισμό στρατηγικών τεχνολογιών για μελλοντικά ΣΕΚΕΕ

18.09.2023 Εσθονικό καθεστώς λόγω της ενεργειακής κρίσης – SA.109165
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, εσθονικό καθεστώς για την ενεργειακή ασφάλεια των επιχειρήσεων

14.09.2023 Σλοβακικές μειώσεις εισφορών κοινωνικής ασφάλισης – SA.109076
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, σλοβακικό καθεστώς μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους παραγωγούς βοοειδών, τροφίμων και ποτών, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία

14.09.2023 «Ενδιαφερόμενο μέρος» και ενεργητική νομιμοποίηση – C-466/21 P
Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa – Κατά την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως κατά αποφάσεως της Επιτροπής, η οποία εγκρίνει μέτρο ενίσχυσης που δεν αφορά άμεσα και ατομικά ανταγωνιστή του προσφεύγοντος, ο προσφεύγων υποχρεούται να επικαλείται ρητά και συγκεκριμένα στο δικόγραφό του και να αποδεικνύει ότι: α) είναι «ενδιαφερόμενο μέρος» κατά τον Κανονισμό 2015/1989 και β) έχουν παραβιαστεί τα διαδικαστικά του δικαιώματα. Για να διαπιστωθεί εάν ο προσφεύγων έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή δεν αξιολογείται συνολικά το δικόγραφο, αλλά πρέπει να εντοπίζονται συγκεκριμένες αναφορές επί των παραπάνω στοιχείων

13.09.2023 Καταλογισμός στο κράτος μέτρου δημόσιας επιχείρησης – T-525/20
ITD και Danske Fragtmænd/Επιτροπή – Για τον καταλογισμό ενός μέτρου στο κράτος, δεν αρκεί ότι η χορήγησή του γίνεται από δημόσια επιχείρηση, ελεγχόμενη ή υπό την κυρίαρχη επιρροή του κράτους, αλλά λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλα κρίσιμα στοιχεία, όπως α) ο διορισμός της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ της επιχείρησης από το κράτος, β) κρίσιμες αναφορές στην αλληλογραφία μεταξύ της επιχειρήσεις και του κράτους, γ) ο πρώτιστος εταιρικός σκοπός της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την παροχή ΥΓΟΣ, δ) το ύψος και η διαδικασία χορήγησης της χρηματοδότησης υπό το πρίσμα των εσωτερικών κανόνων της επιχείρησης

07.09.2023 Ιταλική πίστωση φόρου για εμπορευματικές μεταφορές – SA.108573
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ιταλικό καθεστώς φοροαπαλλαγής (πίστωσης φόρου) για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για ίδιο λογαριασμό

01.09.2023 Ελληνικό καθεστώς για τις υδατοκαλλιέργειες – SA.108383
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 32, 33, 34, 36, 45 και 46 του απαλλακτικού γεωργικού Κανονισμού 2022/2473, καθεστώς ενίσχυσης των υδατοκαλλιεργειών

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώτα ενισχύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’ (ΤΑΠΤοΚ)

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 37 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.08.2023 Ελληνικό καθεστώς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – SA.109152
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 18, 19, 28, 36 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

23.08.2023 Τσεχικό καθεστώς υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων – SA.107138
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κεφαλαίων 2.1. και 2.4. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, τσεχικό καθεστώς στήριξης των μεγάλων επιχειρήσεων, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους που προκαλείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.