Αγγλικά

03.06.2021 Έγκριση τροποποίησης γερμανικού μέτρου για ΣΗΘΥΑ – SA.56826
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014, την παράταση έως το 2026 και την τροποποίηση υφιστάμενου γερμανικού μέτρου για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από νέες, εκσυγχρονισμένες και μετασκευασμένες μονάδες ΣΗΘΥΑ

01.06.2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων προς τουριστικές επιχειρήσεις – SA.63123
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

11.05.2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων στον τομέα της εστίασης – SA.62626
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1), ένα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη εταιρειών υπηρεσιών εστίασης που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού

04.05.2021 Έγκριση δανικού μέτρου για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ – SA.56831
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014, ένα δανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

09.04.2021 Έγκριση παράτασης του ελληνικού προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – SA.62242
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού προγράμμαγος παροχής εγγυήσεων για την τιτλοποίηση των των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών («ΗΡΑΚΛΗΣ»), καθώς εξακολουθεί να μην αποτελεί κρατική ενίσχυση κατά το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ

08.04.2021 Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του Πλαισίου για την ΕΑΚ
Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν, έως τις 3.6.2021, τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ισχύοντος Πλαισίου για τις ενισχύσεις στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (Πλαίσιο ΕΑΚ)

24.03.2021 Έγκριση ελληνικής ενίσχυσης προς την Energean λόγω κορωνοϊού – SA.58824
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό μέτρο ad hoc ενίσχυσης προς την εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου Energean, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2 και 3.3)

22.03.2021 Έγκριση τροποποίησης ελληνικών μέτρων λόγω κορωνοϊού – SA.62264
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τριών υφιστάμενων καθεστώτων ενίσχυσης (SA.58367, SA.58616 και SA.59033) σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

03.03.2021 Έγκριση καθεστώτος εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ, το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συνολικού προϋπολογισμού 25 δισ. ευρώ, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού

28.02.2021 Δημόσια Διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις για τα ΣΕΚΕΕ
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 20 Απριλίου 2021 σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση της Ανακοίνωσης για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 2014

26.02.2021 Έγκριση ιταλικής ad hoc ενίσχυσης για έργο Ε&Α κατά του κορωνοϊού – SA.61774
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό μέτρο ενίσχυσης για έργο έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) κατά του κορωνοϊού που θα υλοποιήσει η εταιρία βιοτεχνολογίας ReiThera S.r.l., σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.6)

23.02.2021 Έγκριση ρουμανικού μέτρου ενίσχυσης για τηλεθέρμανση – SA.57425
Η Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό μέτρο για την αποκατάσταση του συστήματος τηλεθέρμανσης στο Βουκουρέστι, συνολικού προϋπολογισμού 254 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον 2014

19.02.2021 Έγκριση αυστριακού μέτρου για διοργανωτές εκδηλώσεων λόγω κορωνοϊού – SA.60117
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα αυστριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των διοργανωτών εκδηλώσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

19.02.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου ενισχύσεων προς ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.61802
Η Επιτροπή ενέκρινε ως συμβατό ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων προς ΜΜΕ ορισμένων οικονομικών τομέων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

19.02.2021 Tροποποίηση ελληνικών μέτρων ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – SA.61843 & SA.61916
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση, έως τις 31.12.2021, πέντε εγκεκριμένων ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού (SA.56839/2020, SA.58367/2020, SA.58616/2020, SA.58368/2020 και SA.59033/2020), καθώς και την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος SA.59033 για τη στήριξη του τομέα του πολιτισμού στην Αθήνα, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

18.02.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου προς τα ΚΤΕΛ λόγω κορωνοϊού – SA.61573
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό μέτρο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των εταιριών αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

18.02.2021 Τροποποίηση μέτρου για επιχειρήσεις στη Νότια Ιταλία λόγω κορωνοϊού – SA.61940
Η Ιταλία κοινοποίησε την παράταση και τροποποίηση ενός υφιστάμενου ιταλικού καθεστώτος άμεσων επιχορηγήσεων (SA.58802/2020) προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Νότιας Ιταλίας και έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

17.02.2021 Αποζημίωση γαλλικών αεροπορικών εταιριών λόγω κορωνοϊού – ΓεΔΕΕ T-259/20
H χορήγηση αποζημιώσεων από ένα κράτος μέλος μόνον προς όσες αεροπορικές εταιρίες έχουν την κύρια εγκατάστασή τους σε αυτό, με σκοπό την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από έκτακτα γεγονότα, όπως η πανδημία του κορωνοϊού, συνιστά συμβατή κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ

12.02.2021 Έγκριση σλοβενικού μέτρου στον τομέα του κυνηγιού λόγω κορωνοϊού – SA.61211
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα σλοβενικό καθεστώς ενισχύσεων προς τους διαχειριστές των χώρων κυνηγιού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

12.02.2021 Έγκριση ολλανδικών αποζημιώσεων των ζωολογικών κήπων λόγω κορωνοϊού – SA.59706
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό την αποζημίωση των ζωολογικών κήπων που λειτουργούν στην Ολλανδία για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

05.02.2021 Κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας ρουμανικού μέτρου για την Oltenia – SA.59974
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το ρουμανικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της Complexul Energetic Oltenia SA («CE Oltenia») είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014

04.02.2021 Έγκριση αυστριακών ενισχύσεων του ταξιδιωτικού τομέα λόγω κορωνοϊού – SA.60521
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2), ένα αυστριακό καθεστώς για τη στήριξη των διοργανωτών ταξιδιωτικών πακέτων και των εμπόρων που διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

28.01.2021 Έγκριση ιταλικών μέτρων προς διανομείς καυσίμων λόγω κορωνοϊού – SA.61599
Η Επιτροπή ενέκρινε ένα ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες διανομής καυσίμων σε ιταλικές οδούς, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

28.01.2021 5η Τροποποίηση Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού, καθώς και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια που καθορίζονται σε αυτό και δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής ορισμένων επιστρεπτέων μέσων σε άμεσες επιχορηγήσεις

26.01.2021 Έγκριση 2ου πανευρωπαϊκού ΣΕΚΕΕ για την αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών
Η Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ») για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών με τίτλο «Ευρωπαϊκή Καινοτομία για τους Συσσωρευτές», σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα ΣΕΚΕΕ 2014

26.01.2021 Παράταση του ελληνικού Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας – SA.56102
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση έως τον Μάρτιο του 2021 του ελληνικού Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014

26.01.2021 Έγκριση γαλλικού μέτρου επιδότησης μισθού λόγω κορωνοϊού – SA.60965
Η Επιτροπή ενέκρινε γαλλικό καθεστώς επιδότησης μισθών εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ξενοδοχείων, του τουρισμού και των εκδηλώσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.10)

18.01.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου χρηματοδότησης της Κεντρικής Οδού Α.Ε. – SA.54273
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, χρηματοδότηση, ύψους 442 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65), καθώς και λειτουργικές ενισχύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που τα έσοδα από τα διόδια δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του συγκεκριμένου τμήματος

12.01.2021 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος στον τομέα του τουρισμού λόγω κορωνοϊού – SA.59668
Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην Κύπρο, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2) και τη Σύσταση 2020/648 της Επιτροπής

12.01.2021 Τσεχικές ενισχύσεις για ασφάλιστρα για μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις – SA.51501
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξετάσει εάν το τσεχικό καθεστώς επιδότησης ασφαλίστρων για ζημίες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές προς μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις έχει χαρακτήρα κινήτρου

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.