Αγγλικά

22.09.2021 Έννοια καταλογισμού στο κράτος – ΓεΔΕΕ T-639/14 RENV, T-352/15 και T-740/17
Διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο αποφαίνεται βάσει διαδικασίας διαιτησίας προβλεπόμενης από τον νόμο, εκδίδοντας νομικά δεσμευτική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο, πρέπει να εξομοιωθεί με τα τακτικά δικαστήρια του κράτους μέλους και, συνεπώς, να θεωρηθεί ως όργανο του κράτους. Συνεπώς, η απόφαση που εκδίδει ένα τέτοιο διαιτητικό δικαστήριο και με την οποία χορηγείται επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα σε μία επιχείρηση καταλογίζεται στο κράτος και υπόκειται στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων

16.09.2021 Συστηματική συμπεριφορά των εθνικών αρχών και έννοια καθεστώτος – ΔΕΕ C-337/19 P
Η Επιτροπή μπορεί να συνάγει την ύπαρξη καθεστώτος ενισχύσεων, εφόσον αποδεικνύει επαρκώς ότι αυτό στηρίζεται στην κατά «συστηματική συμπεριφορά» των αρμόδιων αρχών εφαρμογή εθνικής διάταξης, και εφόσον τα χαρακτηριστικά αυτής της συμπεριφοράς πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1 στοιχείο δʹ του Κανονισμού 2015/1589

31.08.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.08.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

27.08.2021 Έγκριση γαλλικού μέτρου για μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ – SA.61902
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, ένα γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ηλιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κτίρια

27.08.2021 Έγκριση βελγικού μηχανισμού δυναμικότητας – SA.54915
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014 και τον Κανονισμό 2019/943 για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τον μηχανισμό δυναμικότητας του Βελγίου για μέγιστη διάρκεια 10 ετών

27.08.2021 Έγκριση γαλλικού μέτρου για παραγωγή ηλιακής ενέργειας από ΑΠΕ – SA.50272
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια 2014, ένα γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

16.08.2021 Νέο προϊόν τιτλοποίησης του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση νέου προϊόντος, με τη μορφή εγγυήσεων για τμήματα σύνθετης τιτλοποίησης στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων υπό τη διαχείριση του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και είναι εγκατεστημένες στα 22 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων

10.08.2021 Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για έρευνα βάσει ΓΑΚ – SA.64426
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 25, 28 και 29 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς ενισχύσεων για ερευνητικά έργα που εντάσσονται στη δράση “ERANETs 2021Α”

05.08.2021 Έγκριση τροποποιήσεων υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος – SA.62081 & SA.64273
H Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

30.07.2021 Νέα Ανακοίνωση για τα εθνικά δικαστήρια 2021
Η Επιτροπή υιοθέτησε μία νέα Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις από τα εθνικά δικαστήρια 2021/C 305/01 που αντικαθιστά την προηγούμενη Ανακοίνωση του 2009

28.07.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου για μικρές επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού – SA.63212
H Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα περιορίστηκε ή ανεστάλη κατά τον Απρίλιο του 2021, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

27.07.2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων προς ΜΜΕ – SA.63896
Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

26.07.2021 Έγκριση ελληνικής ad hoc ενίσχυσης προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών – SA.62052
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, αποζημίωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. για τις ζημίες που υπέστη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2020

23.07.2021 Τροποποίηση και επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΓΑΚ 651/2014
Η Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό 2021/1237 που αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΓΑΚ 651/2014, ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να εφαρμόζουν περισσότερα μέτρα ενίσχυσης, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησής τους στην Επιτροπή

19.07.2021 Έγκριση ισπανικού Ταμείου ανακεφαλαιοποίησης λόγω κορωνοϊού – SA.62067
Η Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία ενός ισπανικού ταμείου ανακεφαλαιοποίησης για επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού

19.07.2021 Κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας για διαιτητική απόφαση – SA.54155
Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να κρίνει εάν η διαιτητική απόφαση με την οποία υποχρεώνεται η Ισπανία να αποζημιώσει την εταιρία Antin λόγω τροποποίησης ενός μέτρου στήριξης για ΑΠΕ, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις

14.07.2021 Νόμιμη η αποζημίωση της Austrian Airlines λόγω κορωνοϊού – ΓεΔΕΕ T-677/20
H ΣΛΕΕ δεν αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρμογή των άρθρων 107 παρ. 2β και 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ για την κάλυψη διαφορετικών ζημιών της ίδιας επιχείρησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καθεμιάς από τις δύο αυτές διατάξεις και, ιδίως, στην περίπτωση κατά την οποία τα γεγονότα και οι περιστάσεις, που συνεπάγονται σοβαρή διαταραχή της οικονομίας, οφείλονται σε έκτακτο γεγονός, όπως η πανδημία του κορωνοϊού

14.07.2021 Νόμιμη η κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας για τον όμιλο Nike – ΓεΔΕΕ Τ-648/19
Η Επιτροπή δικαιούται, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, να αντιμετωπίζει ένα μέτρο ως ατομική ενίσχυση, καθώς δεν είναι υποχρεωμένη να επαληθεύει εκ των προτέρων και κατά προτεραιότητα εάν το μέτρο αυτό έχει ληφθεί βάσει καθεστώτος ενισχύσεων

07.07.2021 Ad hoc ενίσχυση για δίκτυα φυσικού αερίου στη Φλώρινα βάσει ΓΑΚ – SA.63503
Η Ελλάδα αποφάσισε να χορηγήσει κρατική ενίσχυση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Διανομής Αερίου ΑΕ βάσει του άρθρου 48 ΓΑΚ 651/2014

07.07.2021 Μέθοδοι υπολογισμού φόρου επί επαγγελματικών ακινήτων – ΓεΔΕΕ T-680/19
Η εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων για τον υπολογισμό της αξίας των επαγγελματικών ακινήτων κατά τη φορολόγησή τους δεν συνεπάγεται τη χορήγηση επιλεκτικού πλεονεκτήματος, εφόσον οι μέθοδοι αυτές οδηγούν σε παρόμοιο αποτέλεσμα, δηλαδή στην επιβολή παρόμοιου ποσού φόρου υπό τις αυτές συνθήκες

05.07.2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος στον τομέα του πολιτισμού λόγω κορωνοϊού – SA.62699
H Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τέχνης και της ψυχαγωγίας, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

02.07.2021 Ενίσχυση μέσω διαγωνισμού πώλησης περιουσιακών στοιχείων – ΔΕΕ C-665/19 P
Η κατακύρωση διαγωνισμού πώλησης περιουσιακών στοιχείων σε εταιρία, η οποία έχει υποβάλει προσφορά, χωρίς βέβαιη εγγύηση της χρηματοδότησής της, θέτει ζητήματα αμφισβήτησης του αμερόληπτου χαρακτήρα του διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, συνεπάγεται την προνομιακή μεταχείριση της εν λόγω εταιρίας που δύναται να συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση

01.07.2021 Έγκριση καθεστώτος στον πρωτογενή τομέα λόγω κορωνοϊού – S.A.63570
H Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των τομέων της εκτροφής χοίρων, της εκτροφής μαύρων χοίρων και της παραγωγής μελιού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

30.06.2021 Έγκριση βελγικού μέτρου για την εξ αποστάσεως εργασία λόγω κορωνοϊού – SA.63252
Η Επιτροπή ενέκρινε βελγικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των τηλεργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

30.06.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

30.06.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 του ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

30.06.2021 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

29.06.2021 Έγκριση ελληνικού μέτρου στον οπτικοακουστικό τομέα λόγω κορωνοϊού – S.A.63004
H Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

28.06.2021 Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για συνεργατικούς σχηματισμούς βάσει ΓΑΚ – SA.63716
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 18, 19 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.