Αγγλικά

25.11.2021 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού καθεστώτος εγγυοδοσίας λόγω κορωνοϊού – SA.64725
H Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 2 και 3.2).

25.11.2021 Νέα Ανακοίνωση για τα ΣΕΚΕΕ 2021
Η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)

24.11.2021 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος για ΑΠΕ – SA.60064
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών για την ενέργεια και το περιβάλλον, ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,27 δισ. ευρώ, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και για την υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ)

19.11.2021 Έγκριση ιταλικού καθεστώτος στον τομέα της ψυχαγωγίας λόγω κορωνοϊού – SA.100304
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1).

19.11.2021 Δημόσια διαβούλευση για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης για την αναθέωρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα, κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν, έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022, τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση

18.11.2021 Παράταση και τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού έως τις 30.06.2022, καθώς και να προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις του, προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η οικονομική ανάκαμψη των κρατών μελών

15.11.2021 Έγκριση βελγικού καθεστώτος για τη στήριξη διοργανωτών ταξιδιών – SA.100480
Η Επιτροπή ενέκρινε βελγικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη διοργανωτών ταξιδιών που επλήγησαν, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.3).

10.11.2021 Έγκριση ιταλικού μέτρου για επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού – SA.100091 & SA.100155
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς άμεσων ενισχύσεων, με σκοπό τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων όλων των τομέων δραστηριότητας, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

10.11.2021 Έγκριση ιταλικού μέτρου για τη βιομηχανία της μόδας λόγω κορωνοϊού – SA.100204
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, της μόδας και των αξεσουάρ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

05.11.2021 Έγκριση ιταλικού καθεστώτος για επιβατικές μεταφορές λόγω κορωνοϊού – SA.64342
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1).

03.11.2021 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού καθεστώτος για ευάλωτους δανειολήπτες – SA.100197
H Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, εν μέρει σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.4) και εν μέρει με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2α και 3γ ΣΛΕΕ.

28.10.2021 Έννοια «νέας» ενίσχυσης – ΔΕΕ C‑915/19 έως C‑917/19
Η τροποποίηση προτιμησιακού φορολογικού καθεστώτος για βιοντίζελ, το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, δεν συνεπάγεται νέα ενίσχυση που πρέπει να κοινοποιηθεί εκ νέου, όταν η τροποποίηση αυτή συνίσταται στη μεταβολή, με αναδρομική ισχύ, των κριτηρίων κατανομής των ποσοστώσεων βιοντίζελ για το οποίο ισχύει μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο μέτρο που η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν επηρεάζει τα συστατικά στοιχεία του επίμαχου καθεστώτος, όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας του υφιστάμενου καθεστώτος

28.10.2021 Έγκριση πολωνικού καθεστώτος για φόρτιση οχημάτων – SA.63718
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 173 εκατ. ευρώ, για σταθμούς φόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην Πολωνία

12.10.2021 Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου για ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.100006
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1), την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ελληνικού καθεστώτος SA.63896 (2021) για ΜΜΕ

06.10.2021 Ενίσχυση χρηματοδοτούμενη μέσω οιονεί φορολογικής επιβάρυνσης – ΓεΔΕΕ Τ-196/19
Ο χαρακτηρισμός μιας προσαύξησης ως οιονεί φορολογικής επιβάρυνσης αρκεί για να θεωρηθούν τα έσοδα που προκύπτουν από την είσπραξή της ως κρατικοί πόροι, χωρίς να απαιτείται το κράτος να αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντισταθμίζει τις ζημίες που προκαλούνται από τη μη καταβολή της εν λόγω προσαύξησης, ιδίως, σε περίπτωση μη εισπράξιμων απαιτήσεων λόγω αφερεγγυότητας

06.10.2021 Δημόσια διαβούλευση για τον ΓΑΚ 651/2014
Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο πρότασής της για την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΑΚ 651/2014), με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης που προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

06.10.2021 Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας μετοχών – ΔΕΕ C-51/19 P & C-64/19 P
Φορολογικό μέτρο που αποσκοπεί στην προώθηση των εξαγωγών, μπορεί να θεωρηθεί ως επιλεκτικού χαρακτήρα, εφόσον ωφελεί επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές πράξεις έναντι άλλων επιχειρήσεων οι οποίες πραγματοποιούν πράξεις ίδιας φύσης στην ημεδαπή και βρίσκονται σε συγκρίσιμη πραγματική και νομική κατάσταση, υπό το πρίσμα του σκοπού που επιδιώκεται με το οικείο φορολογικό καθεστώς

01.10.2021 Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για ΜΜΕ βάσει ΓΑΚ – SA.100134
Η Ελλάδα τροποποίησε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς ενισχύσεων προς ΜΜΕ στην Ήπειρο (SA.55200/2019), βάσει του άρθρου 14 ΓΑΚ 651/2014

30.09.2021 Δημόσια διαβούλευση για το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού
Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με το μέλλον του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού

29.09.2021 Εφαρμογή κριτηρίου ιδιώτη επενδυτή – ΓεΔΕΕ T-448/18
Κατά την εκ των προτέρων ανάλυση της αποδοτικότητας μιας εμπορικής συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ ενός αερολιμένα και μας αεροπορικής εταιρίας, προκειμένου να κριθεί εάν πληρούται το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή, δεν λαμβάνεται υπόψη ως πρόσθετο έσοδο τυχόν δημόσια χρηματοδότηση που λαμβάνει ο αερολιμένας, για να καλύψει τις ζημίες του που προκαλούνται από την επίμαχη συμφωνία

23.09.2021 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για οινοπαραγωγούς λόγω κορωνοϊού – SA.64602
Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των οινοπαραγωγών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

23.09.2021 Έγκριση γαλλικής αποζημίωσης της Brittany Ferries λόγω κορωνοϊού – SA.62193
Η Επιτροπή ενέκρινε γαλλικό μέτρο αποζημίωσης της Brittany Ferries για τις ζημίες που υπέστη λόγω κορωνοϊού, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ

22.09.2021 Έννοια καταλογισμού στο κράτος – ΓεΔΕΕ T-639/14 RENV, T-352/15 και T-740/17
Διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο αποφαίνεται βάσει διαδικασίας διαιτησίας προβλεπόμενης από τον νόμο, εκδίδοντας νομικά δεσμευτική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο, πρέπει να εξομοιωθεί με τα τακτικά δικαστήρια του κράτους μέλους και, συνεπώς, να θεωρηθεί ως όργανο του κράτους. Συνεπώς, η απόφαση που εκδίδει ένα τέτοιο διαιτητικό δικαστήριο και με την οποία χορηγείται επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα σε μία επιχείρηση καταλογίζεται στο κράτος και υπόκειται στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων

21.09.2021 Έγκριση ολλανδικού μέτρου στον τομέα πυροτεχνημάτων λόγω κορωνοϊού – SA.62368
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ολλανδικό καθεστώς αποζημίωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πυροτεχνημάτων λόγω κορωνοϊού

21.09.2021 Έγκριση βελγικού μέτρου για την κοινωνική οικονομία λόγω κορωνοϊού – SA.64072
Η Επιτροπή ενέκρινε βελγικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό την παροχή στήριξης σε εταιρίες κοινωνικής οικονομίας που έχουν πληγεί άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

16.09.2021 Συστηματική συμπεριφορά των εθνικών αρχών και έννοια καθεστώτος – ΔΕΕ C-337/19 P
Η Επιτροπή μπορεί να συνάγει την ύπαρξη καθεστώτος ενισχύσεων, εφόσον αποδεικνύει επαρκώς ότι αυτό στηρίζεται στην κατά «συστηματική συμπεριφορά» των αρμόδιων αρχών εφαρμογή εθνικής διάταξης, και εφόσον τα χαρακτηριστικά αυτής της συμπεριφοράς πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1 στοιχείο δʹ του Κανονισμού 2015/1589

16.09.2021 Έγκριση ιταλικού μέτρου για την απασχόληση των νέων λόγω κορωνοϊού – SA.64420
Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)

15.09.2021 Έμμεσος ανταγωνισμός και έννοια «ενδιαφερόμενου μέρους» – ΓεΔΕΕ Τ-777/19
Στην περίπτωση επίκλησης σχέσης έμμεσου ανταγωνισμού, ο προσφεύγων δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του «ενδιαφερόμενου μέρους», κατ’ άρθρο 1 περ. η΄ του Διαδικαστικού Κανονισμού 2015/1589, όπως ισχύει στην περίπτωση σχέσης άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ δύο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά, αλλά οφείλει να αποδείξει επαρκώς κατά νόμον ότι η επίμαχη ενίσχυση επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστική του θέση

15.09.2021 Ad hoc ενίσχυση προς τον αερολιμένα της Λήμνου βάσει ΓΑΚ – SA.62601
Η Ελλάδα αποφάσισε να χορηγήσει κρατική ενίσχυση προς τον αερολιμένα της Λήμνου βάσει του άρθρου 56α ΓΑΚ 651/2014

10.09.2021 Υποχρέωση ανάκτησης από την Alitalia και όχι από την ΙΤΑ – SA.48171 & SA.58173
Η Επιτροπή έκρινε ότι δύο κρατικά δάνεια, ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ, που χορηγήθηκαν από την Ιταλία στην Alitalia το 2017, αποτελούν παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις που πρέπει να ανακτηθούν, καθώς και ότι η νέα αεροπορική εταιρία που ίδρυσε η Ιταλία με την επωνυμία «ΙΤΑ» δεν αποτελεί οικονομικό διάδοχο της Alitalia και, άρα, δεν υπόκειται στην υποχρέωση ανάκτησης

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.