Αγγλικά

29.04.2024 Ρουμανική ad hoc ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της TAROM – SA.59344
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 3 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014 για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, ρουμανική ad hoc ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της αεροπορικής εταιρείας TAROM

26.04.2024 Ελληνικό καθεστώς για εφημερίδες και περιοδικά – SA.113322
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, μερική εκ νέου θέσπιση ελληνικού καθεστώτος για τη στήριξη των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών

24.04.2024 Κυπριακό καθεστώς για στεγαστικά δάνεια – SA.112704
Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (2) (α) ΣΛΕΕ, την εκ νέου θέσπιση ενός κυπριακού καθεστώτος για τη διαχείριση των δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου στέγασης ‘ΟΙΚΙΑ’

23.04.2024 Κυπριακό καθεστώς για αγρότες στη δυτική Λευκωσία – SA.113636
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, την εκ νέου θέσπιση κυπριακού καθεστώτος άμεσων επιχορηγήσεων σε αγρότες που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Λευκωσία

17.04.2024 Φόρος επί συστημάτων κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων – T-112/22
Svenska Bankföreningen και Länsförsäkringar Bank/Επιτροπή – Φόρος που επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα, όταν αυτά έχουν ένα ορισμένο ελάχιστο επίπεδο οφειλών και αποσκοπεί στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, προκειμένου να υπάρχει περιθώριο για τη διαχείριση μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, δεν είναι επιλεκτικός. Τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα δεν βρίσκονται στην ίδια νομική και πραγματική κατάσταση με τα μικρότερα, διότι ενδεχόμενη χρηματοπιστωτική τους αστάθεια θα είχε πολύ μεγαλύτερες συνέπειες για την για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή

11.04.2024 Διαβούλευση για παράταση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης
Η Επιτροπή βρίσκεται σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με περιορισμένη παράταση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023 σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή γεωργικό τομέα

10.04.2024 2024 Κλιμακωτά τέλη επεξεργασίας λυμάτων και κριτήριο ΦΟΑ – T-486/18 RENV
Danske Slagtermestre/Επιτροπή – Η εκ των προτέρων ανάλυση της αποδοτικότητας ενός εθνικού μέτρου σημαίνει ότι το μέτρο αυτό συμβάλλει «αυξητικά» στην αποδοτικότητα του φορέα υπέρ του οποίου θεσπίζεται. Για να είναι σύμφωνο με την αρχή του ιδιώτη επιχειρηματία, πρέπει να αυξάνει την αποδοτικότητα, έστω και μακροπρόθεσμα, και όχι να τη μειώνει

05.04.2024 Γερμανικό καθεστώς για το ανανεώσιμο υδρογόνο – SA.109550
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανικό καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου

05.04.2024 Ανάκτηση τσεχικών ενισχύσεων σε αγρότες – SA.50787 & SA.50837
Η Επιτροπή χαρακτήρισε ως μη συμβατές ορισμένες επενδυτικές ενισχύσεις που χορήγησε η Τσεχία σε μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις το 2017 και το 2018, διατάσσοντας ανάκτησή τους

27.03.2024 Γαλλικό καθεστώς για βιομάζα και ανανεώσιμο υδρογόνο – SA.109766
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.5. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, γαλλικό καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής ενέργειας και καυσίμων από βιομάζα και ανανεώσιμο υδρογόνο

26.03.2024 Διαγωνισμός με διαπραγμάτευση και οικονομικό πλεονέκτημα – SA.47650
Η τήρηση των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις δύναται να διασφαλίζει την ύπαρξη ανταγωνιστικής, διαφανούς και άνευ διακρίσεων διαγωνιστικής διαδικασίας, πράγμα που συνεπάγεται τη μη χορήγηση πλεονεκτήματος στον ανάδοχο, ακόμη και εάν έχει επιλεγεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση. Οι επιμέρους συμβάσεις που ανατίθενται απευθείας στον ανάδοχο βάσει μίας βασικής σύμβασης που έχει συναφθεί κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού δεν αποτελούν οι ίδιες αναθέσεις μεμονωμένων ενισχύσεων, αλλά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της βασικής σύμβασης

19.03.2024 Κυπριακό καθεστώς για τη στήριξη της καλλιέργειας πατάτας – SA.112481
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, κυπριακό καθεστώς για την στήριξη της καλλιέργειας πατάτας

15.03.2024 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στη Sky Express – SA.62482
Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ, ελληνική ad hoc ενίσχυση στην αεροπορική εταιρεία Sky Express

15.03.2024 Κυπριακό καθεστώς για σιτηρά και κτηνοτροφικά φυτά – SA.112482
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, κυπριακό καθεστώς για την ενίσχυση τoυ κλάδου της σιτηροκαλλιέργειας και των κτηνοτροφικών φυτών

14.03.2024 Εκτέλεση διαιτητικής απόφασης και υποχρέωση αναστολής – C-516/22
Επιτροπή/Ηνωμένο Βασίλειο (Micula) – Απόφαση ανωτάτου εθνικού δικαστηρίου, η οποία διατάσσει άλλο κράτος να εκτελέσει διαιτητική απόφαση που χορηγούσε αποζημίωση σε επενδυτές, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας για το ζήτημα, παραβιάζει το άρθρο 108 (3) ΣΛΕΕ

08.03.2024 Ιταλικό καθεστώς για τον πράσινο εξοπλισμό – SA.112546
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ιταλικό καθεστώς για τη στήριξη των επενδύσεων στην παραγωγή πράσινου εξοπλισμού

07.03.2024 Προτάσεις βελτίωσης για τους νέους κανόνες στις μεταφορές
Η Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις και τα σχόλια των κρατών μελών (feedback) σχετικά με το σχέδιό της να εγκρίνει νέους κανόνες για την απλούστευση των διαδικασιών για τις κρατικές ενισχύσεις στις πράσινες μεταφορές

07.03.2024 Υποχρέωση αγοράς πράσινων ενεργειακών πιστοποιητικών – C-558/22
Fallimento Esperia & GSE – Νομοθετικό μέτρο που υποχρεώνει τις αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής και εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να αγοράζουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ή πράσινα πιστοποιητικά, κάτι που δεν ισχύει για τις αντίστοιχες ημεδαπές επιχειρήσεις, δεν αντίκειται κατ’ αρχήν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, εφόσον δικαιολογείται από τη φύση και την οικονομία του συστήματος αναφοράς

06.03.2024 Ρουμανικό καθεστώς για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών – SA.108510
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.5. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ρουμανικό καθεστώς για τη στήριξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από χερσαία αιολικά και ηλιακά φωτοβολταϊκά

01.03.2024 Πορτογαλικό καθεστώς για πράσινο εξοπλισμό – SA.110254
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, πορτογαλικό καθεστώς για τη στήριξη των επενδύσεων στην παραγωγή πράσινου εξοπλισμού

29.02.2024 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

29.02.2024 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 49 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2473, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, λόγω θεομηνιών

29.02.2024 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 37 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.02.2024 ΣΕΚΕΕ και επιπτώσεις στον ανταγωνισμό – Τ-390/20
Scandlines/Επιτροπή – Όταν διαδοχικά μέτρα χορηγούνται για τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός και του αυτού έργου, η Επιτροπή μπορεί νομίμως να εξετάσει τη συμβατότητά τους, εξετάζοντας ενιαία το σύνολο της χρηματοδότησης, χωρίς αυτό να εμποδίζει να ληφθεί υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα των ενισχύσεων. Η πλήρωση του τυπικού χαρακτήρα κινήτρου δεν είναι αναγκαία, όταν αποδεικνύεται ότι το εξεταζόμενο έργο δεν θα μπορούσε, ούτως ή άλλως, να προχωρήσει χωρίς την ενίσχυση (ουσιαστικός χαρακτήρας κινήτρου)

28.02.2024 Επιλεκτικό πλεονέκτημα από καθεστώς αποζημιώσεων – C-797/22 P
Ελλάδα/Επιτροπή – Η ύπαρξη του πλεονεκτήματος διαπιστώνεται με γνώμονα τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποκομίσει όφελος, το οποίο δεν θα αποκόμιζε υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς, χωρίς να έχει σημασία εάν η αγορά βρίσκεται ή όχι σε κρίση, διότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι αντικειμενική. Μέτρα από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν μόνον οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ορισμένες περιοχές είναι a priori επιλεκτικά, εκτός εάν οι ενισχύσεις έχουν χορηγηθεί από περιφερειακές αρχές, οι οποίες διαθέτουν επαρκή διαδικαστική θεσμική και οικονομική αυτονομία

28.02.2024 Προνόμια δημόσιας εξουσίας και έργα υποδομών – Τ-364/20
Δανία/Επιτροπή – Όλες οι μη οικονομικές δραστηριότητες δεν συνδέονται υποχρεωτικά με την άσκηση προνομίων δημόσιας εξουσίας, διότι περιλαμβάνουν επίσης τις δραστηριότητες που δεν συνίστανται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά υπό συνθήκες ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι κράτος μέλος κάνει χρήση προνομίων δημόσιας εξουσίας για να δημιουργήσει έναν φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και τη λειτουργία υποδομής δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ότι οι δραστηριότητες του φορέα αυτού συνδέονται, επίσης, με την άσκηση προνομίων δημόσιας εξουσίας, αλλά ο φορέας αυτός μπορεί να ασκεί και οικονομική δραστηριότητα. Δεν αναιρεί την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας το γεγονός ότι ύψος των τελών που χρεώνονται στους χρήστες δημόσιας υποδομής για τη χρήση της υποδομής δεν καθορίζεται βάσει λογικής της αγοράς

27.02.2024 Ελληνικό καθεστώς στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ – SA.112913
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 14 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς ενισχύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’ (ΤΑΠΤοΚ)

27.02.2024 Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος για οπτικοακουστικά έργα – SA.112912
Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει του άρθρου 54 ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

23.02.2024 Γερμανική ad hoc ενίσχυση στην ArcelorMittal – SA.104898
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία ArcelorMittal, με σκοπό τον μετασχηματισμό της λειτουργίας παραγωγής χάλυβα ώστε να εξαλειφθούν οι ανθρακούχες εκπομπές

23.02.2024 Επίσημη διαδικασία έρευνας για γαλλικές ΥΓΟΣ – SA.101557
Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για γαλλικές αποζημιώσεις προς τις εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών Corsica Linea και La Méridionale

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.