Αγγλικά

16.02.2024 Ανάκτηση ρουμανικής ad hoc ενίσχυσης στην Blue Air – SA.62829
Η Επιτροπή διέταξε τη Ρουμανία να ανακτήσει ad hoc ενίσχυση που είχε χορηγηθεί στην αεροπορική εταιρεία Blue Air, διότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκε δεν είναι ικανό να αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014 για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων

15.02.2024 ΣΕΚΕΕ για το ανανεώσιμο υδρογόνο
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει της Ανακοίνωσης του 2021 για τα ΣΕΚΕΕ, ένα Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) για το ανανεώσιμο υδρογόνο, στο οποίο θα συμμετάσχουν επτά κράτη μέλη

07.02.2024 Εσφαλμένος προσδιορισμός του δικαιούχου της ενίσχυσης ΙΙ – Τ-146/22
Ryanair/Επιτροπή (KLM II) – Ο εσφαλμένος ή ελλιπής προσδιορισμός του δικαιούχου της ενίσχυσης μπορεί να επηρεάσει το σύνολο της ανάλυσης της συμβατότητας του μέτρου

05.02.2024 Επίσημη διαδικασία έρευνας της αναδιάρθρωσης της Corsair – SA.109662
Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για τροποποίηση του γαλλικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της αεροπορικής εταιρείας Corsair

05.02.2024 Πολωνικό καθεστώς για ανέργους εξαιτίας πράσινων μέτρων – SA.109407
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.12 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, πολωνικό καθεστώς για τη στήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από το κλείσιμο ανθρακικών και λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των λιγνιτωρυχείων

30.01.2024 Γερμανικά καθεστώτα για την ευζωία των χοίρων – SA.107835 & SA.107837
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 1.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό, τον δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, δύο γερμανικά καθεστώτα με αντικείμενα τη στήριξη των επενδύσεων για την αναβάθμιση των χώρων εκτροφής χοίρων και την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης για τη βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσης των χοίρων

30.01.2024 Επίσημη διαδικασία έρευνας για σουηδικές φοροαπαλλαγές – SA.56908
Η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας για δύο σουηδικά καθεστώτα φοροαπαλλαγών για τη χρήση βιοαερίου και βιοπροπανίου που δεν προορίζονται για τρόφιμα

24.01.2024 Κρατικοί πόροι και υποχρεωτική πριμοδότηση επιχειρήσεων– Τ-409/21
Γερμανία/Επιτροπή – Η γερμανική νομοθεσία που υποχρεώνει τους διαχειριστές δικτύων να πριμοδοτούν τους φορείς εκμετάλλευσης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP/ΣΗΘ) δεν χορηγεί κρατικές ενισχύσεις, διότι πρόκειται για μεταβίβαση πόρων μεταξύ ιδιωτών, χωρίς να χρησιμοποιούνται κρατικοί πόροι

17.01.2024 Τσεχικά καθεστώτα για την πρόληψη της εξάπλωσης ζωικών ασθενειών
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 1.2. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, δύο τσεχικά καθεστώτα για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών των πουλερικών και των χοίρων

11.01.2024 Σημασία των υπηρεσιών του δικαιούχου ενίσχυσης διάσωσης – C-440/22 P
Wizz Air Hungary/Επιτροπή – Η αξιολόγηση του σημαντικού ή μη χαρακτήρα της υπηρεσίας που παρέχει ο δικαιούχος ενίσχυσης διάσωσης δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται υπερβαίνει ορισμένο μέγεθος. Το βάρος αποδείξεως δεν αντιστρέφεται σε περίπτωση ενίσχυσης διάσωσης

11.01.2024 Δεύτερο ρουμανικό καθεστώς για τους λιμένες – SA.109965
Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (γ) ΣΛΕΕ, δεύτερο ρουμανικό καθεστώς για τους λιμένες

08.01.2024 Γερμανική ad hoc ενίσχυση στη Northvolt – SA.107936
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, γερμανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Northvolt για τη στήριξη της κατασκευής εργοστασίου παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα

08.01.2024 Γαλλικό καθεστώς για την πράσινη βιομηχανική ανάπτυξη – SA.109334
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, γαλλικό καθεστώς για τη στήριξη των επενδύσεων στην πράσινη βιομηχανία

31.12.2023 Ελληνικά καθεστώτα στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώτα ενισχύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’ (ΤΑΠΤοΚ)

31.12.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.12.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 49 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2473, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, λόγω θεομηνιών

31.12.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 37 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.12.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης για τη θεομηνία Daniel
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 50 ΓΑΚ 651/2014, 37 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τον γεωργικό τομέα και 49 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2473, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την θεομηνία Daniel

28.12.2023 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των επιτοκίων κρατικών ενισχύσεων
Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2024

21.12.2023 Ιταλικό καθεστώς για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας – SA.104106
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.9. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, ιταλικό καθεστώς για τη στήριξη της κατασκευής και λειτουργίας ενός κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

21.12.2023 Αναπροσαρμογή της αποζημίωσης παρόχου δημόσιας υπηρεσίας – C-421/22
Dobeles Autobusu Parks κ.ά. – Στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών που συνήφθη κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, ο Κανονισμός 1370/2007 δεν υποχρεώνει τις εθνικές αρχές να αποζημιώνουν πλήρως τον πάροχο, καλύπτοντας μέσω περιοδικής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, κάθε αύξηση του κόστους διαχείρισης και εκμετάλλευσης της υπηρεσίας που δεν εξαρτάται από τον ίδιο, καθώς μία κατάλληλη αποζημίωση ενσωματώνεται στην προσφορά που έχει ο ίδιος υποβάλει κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό

20.12.2023 Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις – SA. 111103
Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει των άρθρων 14, 18 και 19 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, καθεστώς για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

20.12.2023 Φύση των ιταλικών οργανισμών λιμένων και φοροαπαλλαγές – T-166/21
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale κ.ά./Επιτροπή – Η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών από δημόσιο οργανισμό σε επιχειρήσεις, κατ’ εφαρμογή του νόμου, δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα. Κρίσιμα στοιχεία για να καθοριστεί εάν χρηματικό ποσό που εισπράττει δημόσιος οργανισμός από επιχειρήσεις συνιστά καταβολή αμοιβής ή φόρου είναι: το όργανο που επιβάλλει την πληρωμή του εν λόγω ποσού (το κράτος ή ο οργανισμός), η διακριτική ευχέρεια που διαθέτει ο οργανισμός ως προς τη μέθοδο επιβολής του ποσού και τον καθορισμό του ύψους του και το επίπεδο ελέγχου που ασκεί το κράτος

20.12.2023 Εσφαλμένος προσδιορισμός του δικαιούχου της ενίσχυσης – T-216/21
Ryanair & Malta Air/Επιτροπή (Air France) – Κρίσιμα στοιχεία για να διαπιστωθεί ότι διακριτές νομικές οντότητες συνιστούν μία και μόνη οικονομική ενότητα μπορούν, μεταξύ άλλων, να είναι οι κεφαλαιουχικοί, οργανικοί, λειτουργικοί και οικονομικοί δεσμοί των εμπλεκομένων εταιρειών και των θυγατρικών τους, οι συμβάσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε το επίμαχο μέτρο, το είδος του μέτρου και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται

20.12.2023 Αγωγή αποζημίωσης λόγω εσφαλμένης εκτίμησης της Επιτροπής – T-415/21
Banca Popolare di Bari/Επιτροπή – Το άρθρο 107 (1) ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, αποτελεί κανόνα που αποσκοπεί στην απονομή δικαιωμάτων σε ιδιώτες. Η πλάνη εκτιμήσεως της Επιτροπής, που κείται εντός των ορίων της διακριτικής της ευχέρειας, για την αξιολόγηση ιδιαιτέρως περίπλοκου νομικού και πραγματικού πλαισίου δεν αποτελεί αφ’ εαυτής «κατάφωρη παράβαση» ενωσιακού κανόνα δικαίου

19.12.2023 Γερμανική ad hoc ενίσχυση στην Stahl-Holding-Saar – SA.105337
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.12. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Stahl-Holding-Saar για τη μερική απεξάρτηση της παραγωγής της από τον άνθρακα

19.12.2023 Ελληνικό καθεστώς για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις – SA.107915
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.4. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ελληνικό καθεστώς για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις

19.12.2023 Κυπριακό καθεστώς αντιστάθμισης των γεωργικών ζημιών – SA.110443
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 1.2.1.2. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές, κυπριακό καθεστώς για τον γεωργικό τομέα λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων

15.12.2023 Θέσπιση νέου Κανονισμού De Minimis 2023/2831
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο νέος Κανονισμός 2023/2831 για τις de minimis ενισχύσεις

14.12.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για τον αερολιμένα Νάξου – SA.110901
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 56α του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση για την αναβάθμιση του πεδίου ελιγμών του κρατικού αερολιμένα της Νάξου

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.