Αγγλικά

09.03.2023 Τροποποίηση ΓΑΚ 651/2014 με σκοπό την πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) 651/2014, με σκοπό την περαιτέρω ευελιξία, απλούστευση και επιτάχυνση των καθεστώτων και μέτρων στήριξης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ

09.03.2023 Υιοθέτηση νέου Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης
Η Επιτροπή ενέκρινε νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης, με σκοπό την μετάβαση της ΕΕ σε οικονομία μηδενικού ισοζυγίουπεριβαλλοντικών εκπομπών

06.03.2023 Έγκριση τροποποίησης ιταλικού καθεστώτος εγγυήσεων – SA.106335
Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, την τροποποίηση ιταλικού καθεστώτος εγγυήσεων για την διασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

16.02.2023 Έγκριση γαλλικής στήριξης της AirFrance λόγω κορωνοϊού – SA.104957
Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ, γαλλικό μέτρο ενίσχυσης για την αποζημίωση της AirFrance, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, λόγω της ζημίας που υπέστη μεταξύ 17 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020, από τα ταξιδιωτικά περιοριστικά μέτρα και την πανδημία του κορωνοϊού

15.02.2023 Έγκριση δανέζικου καθεστώτος παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ – SA.103648
Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση το Κεφάλαιο 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, δανέζικο καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου μέσω τεχνολογιών Power – to – X (PtX)

13.02.2023 Έγκριση γαλλικού μέτρου παραγωγής αιολικής ενέργειας – SA.100269
Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, γαλλικό μέτρο για τη στήριξη της υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας

08.02.2023 Ακύρωση εγκριτικής απόφασηςγια το αεροδρόμιο Τιμισοάρας – T-522/20
Κατά την εξέταση ενός μέτρου από την Επιτροπή, αυτή δεν δικαιούται να βασίζει την εκτίμησή της σε εκ των υστέρων καταρτισθέντα αποδεικτικά στοιχεία (Carpatair/Επιτροπή)

07.02.2023 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος αποζημίωσης ενεργοβόρων επιχειρήσεων – SA.103180
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ, ελληνικό καθεστώς μερικής αποζημίωσης ενεργοβόρων επιχειρήσεων, λόγω της αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που προκάλεσε το κόστος έμμεσων εκπομπών

06.02.2023 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος για ταξιδιωτικούς πράκτορες – SA.104022
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107(3)(γ) ΣΛΕΕ, γαλλικό καθεστώς για τη στήριξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καλύπτουν την αφερεγγυότητα των ταξιδιωτικών πρακτόρων

02.02.2023 Έγκριση τροποποιήσεων ελληνικού καθεστώτος υπέρ εκδοτών– SA.105829
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, τροποποιήσεις ελληνικού καθεστώτος ενίσχυσης εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών

02.02.2023 Μερική ακύρωση του ισπανικού καθεστώτος STL - C-649/20 P
Ισπανία/Επιτροπή - Με τις αποφάσεις C-649/20 P, C-658/20 P, C-662/20 P, το ΔΕΕ αναίρεσε τις αποφάσεις του ΓεΔΕΕ T-515/13 RENV και T-719/13 RENV και ακύρωσε εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής SA.21233, για το ισπανικό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης STL,λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού των πραγματικών δικαιούχων της ενίσχυσης

01.02.2023 Διαβούλευση για νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης
Η Επιτροπή απέστειλε στα Κράτη Μέλη σχέδιο που αφορά τη μετατροπή του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 σε Προσωρινό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Κρίσης και Μετάβασης

31.01.2023 Έγκριση σλοβακικού μέτρου ενίσχυσης της οικονομίας – SA.105458
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, σλοβακικό μέτρογια τη συνολική στήριξη της οικονομίας, λόγω της ενεργειακής κρίσης

31.01.2023 Έγκριση ελληνικού μέτρου ενίσχυσης των αγροτών – SA.105295
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, ελληνικό μέτρο στήριξης των αγροτών, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

26.01.2023 Έγκριση πολωνικού μέτρου αποζημίωσης σε τουριστικές επιχειρήσεις – SA. 102490
Η Επιτροπή ενέκρινε,με βάση το άρθρο 107, παράγραφος 2, στοιχείο β’ ΣΛΕΕ, πολωνικό καθεστώς για αποζημίωση τουριστικών επιχειρήσεων για τις ζημίες που υπέστησαν από περιοριστικά μέτρα, κατόπιν υποκινούμενων μαζικών μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στα σύνορα με τη Λευκορωσία

18.01.2023 Επίσημη διαδικασία έρευνας για τηνFretSNCF –SA.61880
Η Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης διαδικασίας έρευναςγια γαλλικά μέτρα στήριξης της εταιρείας FretSNCF

16.01.2023 Έγκριση κυπριακής ενίσχυσης σε παραγωγούς εσπεριδοειδών – SA. 105732
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, κυπριακό πρόγραμμα στήριξης του τομέα παραγωγής εσπεριδοειδών, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

12.01.2023 Πότε δε χορηγείται ενίσχυση με δικαστική απόφαση – C-702/20 &C-17/21
DOBELES HES - Ποσό που επιδικάζεται από εθνική δικαστική απόφαση, κατ’ εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και που συνιστά κρατική ενίσχυση, δεν λογίζεται ότι χορηγείται από το επιληφθέν εθνικό δικαστήριο

12.01.2023 Έγκριση δανέζικου μέτρου διαχείρισης του διοξειδίου του άνθρακα – SA. 102777
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας,δανέζικο μέτρο, για τη στήριξη της εξάπλωσης των Τεχνολογιών Δέσμευσης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (CCS- CarbonCapture and Storagetechnologies)

05.01.2023 Έγκριση γαλλικής ενίσχυσης στην AirAustral λόγω κορωνοϊού– SA. 104412
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων και του άρθρου 107(2)(β)ΣΛΕΕ, διπλό σχέδιο δράσης της Γαλλίας για την αναδιάρθρωση και αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας AirAustral, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού

31.12.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, λόγω θεομηνιών

31.12.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.12.2022 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

22.12.2022 Έγκριση πολωνικού μέτρου για την ενίσχυση της αγοράς φυσικού αερίου – SA.105347
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κεφαλαίου 2.3. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, πολωνικό πρόγραμμα στήριξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πολωνική αγορά φυσικού αερίου, προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ

21.12.2022 Ελληνικά καθεστώτα για την απασχόληση ανέργων βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 22, 32 και 33 του ΓΑΚ 651/2014, τρία καθεστώτα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων

21.12.2022 Απόρριψη προσφυγής Breuninger λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος – ΓεΔΕΕ Τ-525/21
Το γεγονός ότι η προσφεύγουσα δεν είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων, επειδή δεν πληρούσε μία επιπλέον προϋπόθεση επιλεξιμότητας πέραν εκείνων που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, της στερεί το έννομο συμφέρον για προσβολή της απόφασης αυτής

21.12.2022 Έγκριση κυπριακού μέτρου για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας – SA.102977
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, κυπριακό καθεστώς, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για τη στήριξη της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας

20.12.2022 Έγκριση παράτασης ισχύος ελληνικών επενδυτικών ενισχύσεων – SA.105095
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κεφαλαίων 2 και 3.13. του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού, παράταση της χρονικής ισχύος ελληνικών επενδυτικών ενισχύσεων

20.12.2022 Παράταση ελληνικού καθεστώτος για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων–SA. 105412
Η Ελλάδα παρέτεινε, βάσει του άρθρου 54 ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων για ένα έτος

19.12.2022 Έγκριση φινλανδικής ad hoc ενίσχυσης λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104831
Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, φινλανδικό μέτρο ενίσχυσης, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, υπέρ της εταιρίας Meyer Turku Oy

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.