Αγγλικά

01.09.2023 Ελληνικό καθεστώς για τις υδατοκαλλιέργειες – SA.108383
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 32, 33, 34, 36, 45 και 46 του απαλλακτικού γεωργικού Κανονισμού 2022/2473, καθεστώς ενίσχυσης των υδατοκαλλιεργειών

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώτα ενισχύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’ (ΤΑΠΤοΚ)

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 37 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.08.2023 Ελληνικό καθεστώς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – SA.109152
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 18, 19, 28, 36 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

18.08.2023 Ελληνικό καθεστώς ‘Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια’ – SA.190100
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 17, 38β, 39 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, το καθεστώς ‘Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια’ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ‘Business Growth Fund’ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

09.08.2023 Ισπανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Cobre Las Cruces – SA.100238
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ισπανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Cobre Las Cruces S.A. για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της στην περιοχή Gerena της Σεβίλλης

08.08.2023 Φινλανδικό καθεστώς αειφόρου ανάπτυξης των δασών – SA.106581
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, φινλανδικό καθεστώς για την αειφόρο ανάπτυξη των δασών

03.08.2023 Γαλλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία ProLogium – SA.106740
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014 για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, γαλλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία ProLogium Technologies, με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη μπαταριών νέας γενιάς που προορίζονται για ηλεκτρικά οχήματα

28.07.2023 Ουγγρικό καθεστώς πράσινων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς – SA.107689
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ουγγρικό καθεστώς πράσινων επενδύσεων σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς για τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών

27.07.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – SA.108816
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ατόμων 65+ ετών και ΑμεΑ

27.07.2023 Ελληνικές ad hoc ενισχύσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014, δύο ad hoc ενισχύσεις υπέρ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που αφορούν: α) τη δημιουργία ηχογραφικού κέντρου και στούντιο επαυξημένης πραγματικότητας και β) τηυ βελτίωση της προσβασιμότητας στο χώρο

27.07.2023 Γερμανική ad hoc ενίσχυση για πράσινο τερματικό σταθμό – SA.102163
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.3 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση για την κατασκευή και λειτουργία ενός νέου χερσαίου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Brunsbüttel

27.07.2023 Αυστριακή ad hoc ενίσχυση στη φαρμακευτική εταιρεία Sandoz – SA.62915
H Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (γ) ΣΛΕΕ, αυστριακή ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Sandoz GmbH για τον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής αμοξυκιλλίνης στο Τιρόλο

25.07.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για το Επιμελητήριο Αχαΐας – SA.108771
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 56 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

24.07.2023 Ελληνικό καθεστώς για ΚΤΕΛ και νησιωτικούς μεταφορείς – SA.107565
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ελληνικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων υπέρ των επιχειρήσεων ΚΤΕΛ και νησιωτικών μεταφορέων

20.07.2023 Γερμανική ad hoc ενίσχυση στην ThyssenKrupp Steel Europe – SA.105244
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση υπέρ του ομίλου ThyssenKrupp Steel Europe, με σκοπό την απαλλαγή της παραγωγής χάλυβα από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου

20.07.2023 Ιταλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία 3Sun – SA.104269
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ιταλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία παραγωγής ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών 3Sun για την επέκταση του εργοστασίου της στην Κατάνια

20.07.2023 Γαλλική ad hoc ενίσχυση στην ArcelorMittal – SA.104903
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση υπέρ της εταιρείας στην ArcelorMittal, με σκοπό την μερική απεξάρτηση της παραγωγής χάλυβα από τις ανθρακούχες εκπομπές

19.07.2023 Γερμανικό καθεστώς για τη στήριξη πράσινου εξοπλισμού – SA.108068
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, γερμανικό καθεστώς στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικά αγαθά που είναι απαραίτητα για την προώθηση της μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικών ρύπων

13.07.2023 Σημαντική τροποποίηση’ συγχρηματοδοτούμενης επένδυσης – C-313/22
Achilleion – Η μεταβίβαση μίας τουριστικής εγκατάστασης, για την οποίαν έχει χορηγηθεί επενδυτική ενίσχυση, συγχρηματοδοτούμενη από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, μπορεί να συνιστά «σημαντική τροποποίηση» της πράξης υπαγωγής, ζήτημα που διαπιστώνεται από τα εθνικά δικαστήρια, κατόπιν συνολικής αξιολόγησης των πραγματικών και νομικών στοιχειών της υπόθεσης. Η απόλυτη και άνευ εξαιρέσεων εθνική ρύθμιση που επιβάλλει στον δικαιούχο της ενίσχυσης να μην μεταβιβάζει την τουριστική εγκατάσταση για την οποίαν έλαβε ενίσχυση αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο. Η επιστροφή ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης πράξης δεν παραβιάζει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του δικαιούχου

13.07.2023 Απαράδεκτη η προσφυγή κατά Κατευθυντηρίων Γραμμών – C-73/22 P
Grupa Azoty κ.λπ/Επιτροπή – Είναι απαράδεκτη η δικαστική προσφυγή κατά Κατευθυντηρίων Γραμμών, των εταιρειών που ανήκουν σε κλάδους οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων. Οι θιγόμενοι δύνανται να προσβάλλουν δικαστικά τις αρνητικές αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των κρίσιμων Κατευθυντηρίων Γραμμών

07.07.2023 Ισπανικό καθεστώς για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας – SA.103068
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κεφαλαίων 2.4 και 2.8. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, ισπανικό καθεστώς για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

07.07.2023 Παράταση των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2014 για τους αερολιμένες
Η Επιτροπή παρέτεινε, έως τις 4 Απριλίου 2027, τις Κατευθυντήριες Γραμμές του 2014 για αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες, ως προς τη δυνατότητα χορήγησης λειτουργικών ενισχύσεων σε αερολιμένες

06.07.2023 Τροποποιήσεις κυπριακών μέτρων για τη Συνεργατική Τράπεζα – SA.107455
Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (β) ΣΛΕΕ, τροποποιήσεις κυπριακών μέτρων για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, με σκοπό να διευκολυνθεί η λειτουργία στεγαστικού προγράμματος

05.07.2023 Τροποποίηση ελληνικού ερευνητικού καθεστώτος – SA.108474
Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει των άρθρων 19, 25 και 28 του ΓΑΚ 651/2014, το ερευνητικό καθεστώς «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

04.07.2023 Επίσημη διαδικασία έρευνας για την ανακεφαλαιοποίηση της SAS
H Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης διαδικασίας έρευνας για σουηδική και δανέζικη ad hoc ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης της αεροπορικής εταιρείας SAS, λόγω κορωνοϊού

01.07.2023 Ελληνικό καθεστώς για τις υδατοκαλλιέργειες – SA.108383
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 32, 33, 34, 36, 45 και 46 του απαλλακτικού γεωργικού Κανονισμού 2022/2473, καθεστώς ενίσχυσης των υδατοκαλλιεργειών

01.07.2023 Ελληνικό καθεστώς για τον γεωργικό τομέα – SA.108388
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 24 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τη γεωργία, καθεστώς εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα παραγωγής

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.