Αγγλικά

14.03.2023 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των επιτοκίων κρατικών ενισχύσεων
Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων

09.03.2023 Τροποποίηση ΓΑΚ 651/2014 με σκοπό την πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) 651/2014, με σκοπό την περαιτέρω ευελιξία, απλούστευση και επιτάχυνση των καθεστώτων και μέτρων στήριξης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ

09.03.2023 Υιοθέτηση νέου Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης
Η Επιτροπή ενέκρινε νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης, με σκοπό την μετάβαση της ΕΕ σε οικονομία μηδενικού ισοζυγίουπεριβαλλοντικών εκπομπών

06.03.2023 Έγκριση τροποποίησης ιταλικού καθεστώτος εγγυήσεων – SA.106335
Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, την τροποποίηση ιταλικού καθεστώτος εγγυήσεων για την διασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

28.02.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.02.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 30 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.02.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 44 του απαλλακτικού Κανονισμού 1388/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημίωσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, λόγω θεομηνιών

28.02.2023 Ελληνικά καθεστώτα για την απασχόληση ανέργων βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 32 του ΓΑΚ 651/2014, δύο καθεστώτα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων

20.02.2023 Ελληνικό καθεστώς τοπικής ανάπτυξης βάσει ΓΑΚ – SA.106483
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στην Π.Ε. Χαλκιδικής

16.02.2023 Έγκριση γαλλικής στήριξης της AirFrance λόγω κορωνοϊού – SA.104957
Η Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ, γαλλικό μέτρο ενίσχυσης για την αποζημίωση της AirFrance, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, λόγω της ζημίας που υπέστη μεταξύ 17 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020, από τα ταξιδιωτικά περιοριστικά μέτρα και την πανδημία του κορωνοϊού

15.02.2023 Έγκριση δανέζικου καθεστώτος παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ – SA.103648
Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση το Κεφάλαιο 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, δανέζικο καθεστώς για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου μέσω τεχνολογιών Power – to – X (PtX)

13.02.2023 Έγκριση γαλλικού μέτρου παραγωγής αιολικής ενέργειας – SA.100269
Η Επιτροπή ενέκρινε, με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, γαλλικό μέτρο για τη στήριξη της υπεράκτιας παραγωγής αιολικής ενέργειας

08.02.2023 Ακύρωση εγκριτικής απόφασηςγια το αεροδρόμιο Τιμισοάρας – T-522/20
Κατά την εξέταση ενός μέτρου από την Επιτροπή, αυτή δεν δικαιούται να βασίζει την εκτίμησή της σε εκ των υστέρων καταρτισθέντα αποδεικτικά στοιχεία (Carpatair/Επιτροπή)

07.02.2023 Έγκριση ελληνικού καθεστώτος αποζημίωσης ενεργοβόρων επιχειρήσεων – SA.103180
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ, ελληνικό καθεστώς μερικής αποζημίωσης ενεργοβόρων επιχειρήσεων, λόγω της αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που προκάλεσε το κόστος έμμεσων εκπομπών

06.02.2023 Έγκριση γαλλικού καθεστώτος για ταξιδιωτικούς πράκτορες – SA.104022
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107(3)(γ) ΣΛΕΕ, γαλλικό καθεστώς για τη στήριξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καλύπτουν την αφερεγγυότητα των ταξιδιωτικών πρακτόρων

06.02.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για ιατρικές υπηρεσίες βάσει ΓΑΚ – SA.106322
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 25 (2) (β-δ) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του επενδυτικού φορέα «Theracell Laboratories IKE», για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης

03.02.2023 Ελληνικό καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360» βάσει ΓΑΚ – SA.106282
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 17, 18, 19, 31, 45 και 47 του ΓΑΚ 651/2014 το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360»

02.02.2023 Έγκριση τροποποιήσεων ελληνικού καθεστώτος υπέρ εκδοτών– SA.105829
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, τροποποιήσεις ελληνικού καθεστώτος ενίσχυσης εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών

02.02.2023 Μερική ακύρωση του ισπανικού καθεστώτος STL - C-649/20 P
Ισπανία/Επιτροπή - Με τις αποφάσεις C-649/20 P, C-658/20 P, C-662/20 P, το ΔΕΕ αναίρεσε τις αποφάσεις του ΓεΔΕΕ T-515/13 RENV και T-719/13 RENV και ακύρωσε εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής SA.21233, για το ισπανικό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης STL,λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού των πραγματικών δικαιούχων της ενίσχυσης

01.02.2023 Διαβούλευση για νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης
Η Επιτροπή απέστειλε στα Κράτη Μέλη σχέδιο που αφορά τη μετατροπή του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 σε Προσωρινό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Κρίσης και Μετάβασης

31.01.2023 Έγκριση σλοβακικού μέτρου ενίσχυσης της οικονομίας – SA.105458
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, σλοβακικό μέτρογια τη συνολική στήριξη της οικονομίας, λόγω της ενεργειακής κρίσης

31.01.2023 Έγκριση ελληνικού μέτρου ενίσχυσης των αγροτών – SA.105295
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, ελληνικό μέτρο στήριξης των αγροτών, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

27.01.2023 Παράταση ελληνικού καθεστώτος γενετικής βελτίωσης ζώων – SA.105729
Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει των άρθρων 21, 24, 27 και 38 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, το καθεστώς SA.103883 για τη γενετική βελτίωση ζώων, παρατείνοντας τη διάρκειά του, έως την 30ή Ιουνίου 2023

27.01.2023 Παράταση ελληνικού καθεστώτος υπέρ αγροτών – SA.105722
Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει του άρθρου 25 του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, το καθεστώς SA.103203, υπέρ παραγωγών γεωργικών προϊόντων που επλήγησαν από παγετούς, παρατείνοντας τη διάρκειά του έως την 30ή Ιουνίου 2023

27.01.2023 Παράταση ελληνικού καθεστώτος για τον πρωτογενή τομέα – SA. 105725
Η Ελλάδα τροποποίησε, βάσει των άρθρων 14 και 24 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, το καθεστώς SA.103882 για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, παρατείνοντας τη διάρκειά του, έως την 30ή Ιουνίου 2023

27.01.2023 Ελληνικό καθεστώς για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής – SA.105730
H Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 14 του απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, καθεστώς ενισχύσεων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

27.01.2023 Ελληνικό καθεστώς για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών – SA.105720
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 14 του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014, καθεστώς για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

26.01.2023 Έγκριση πολωνικού μέτρου αποζημίωσης σε τουριστικές επιχειρήσεις – SA. 102490
Η Επιτροπή ενέκρινε,με βάση το άρθρο 107, παράγραφος 2, στοιχείο β’ ΣΛΕΕ, πολωνικό καθεστώς για αποζημίωση τουριστικών επιχειρήσεων για τις ζημίες που υπέστησαν από περιοριστικά μέτρα, κατόπιν υποκινούμενων μαζικών μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στα σύνορα με τη Λευκορωσία

19.01.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για δίκτυα φυσικού αερίου (ΓΑΚ) – SA.106054
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 48 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

19.01.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στρατηγικής επένδυσης βάσει ΓΑΚ – SA.106053
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 14 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του επενδυτικού φορέα «Pfizer Hellas S.A.», για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.