Αγγλικά

16.10.2023 Κυπριακό καθεστώς υπέρ αγροτών στη Δυτική Λευκωσία – SA.109516
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, κυπριακό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων σε αγρότες που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Λευκωσία

16.10.2023 Ελληνικός Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027– SA.109322
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 7.4. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τροποποιήσεις στον ελληνικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027

12.10.2023 ‘Έναρξη εργασιών’ επένδυσης για αιολικό πάρκο – C-11/22
Est Wind Power – Ο όρος «έναρξη εργασιών» κατά τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014 για το περιβάλλον και την ενέργεια καλύπτει: α) την έναρξη των εργασιών κατασκευής, οι οποίες συνδέονται με τις εγκαταστάσεις επενδυτικού έργου που καθιστούν δυνατή την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και β) κάθε άλλη δέσμευση η οποία, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και του κόστους της, έχει ως συνέπεια το επενδυτικό έργο να βρίσκεται, την 1η Ιανουαρίου 2017, σε τέτοιο στάδιο εξέλιξης ώστε να φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα περατωθεί. Η εκτίμηση των αρμοδίων εθνικών αρχών περί του αν έχει συντελεστεί «έναρξη εργασιών» δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αμιγώς τυπικού ελέγχου, αλλά δύναται να απαιτεί, ανάλογα με την περίπτωση, εμπεριστατωμένη οικονομική ανάλυση

28.09.2023 2023 Ενίσχυση αποζημίωσης λόγω κορωνοϊού για έναν δικαιούχο – C-320/21 P
Ryanair/Επιτροπή – Το άρθρο 107 (2) (β) ΣΛΕΕ δεν υποχρεώνει να κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από έκτακτο γεγονός· αντιθέτως, η εν λόγω διάταξη επιτρέπει την χορήγηση ενίσχυσης σε μία μόνο επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει πρόθεση να ευνοηθεί η επιχείρηση αυτή σε σχέση με τις ανταγωνίστριές της, αλλά συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ της επιλογής αυτής. Η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο ως «έκτακτο γεγονός», όσο και ως γεγονός που προκαλεί «σοβαρή διαταραχή της οικονομίας», κατά το άρθρο 107 (3) (β) ΣΛΕΕ

21.09.2023 Αυστριακό καθεστώς για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις – SA.107407
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ, αυστριακό καθεστώς υπέρ των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ως μερική αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών του 2022

18.09.2023 Εσθονικό καθεστώς λόγω της ενεργειακής κρίσης – SA.109165
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, εσθονικό καθεστώς για την ενεργειακή ασφάλεια των επιχειρήσεων

14.09.2023 Σλοβακικές μειώσεις εισφορών κοινωνικής ασφάλισης – SA.109076
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, σλοβακικό καθεστώς μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους παραγωγούς βοοειδών, τροφίμων και ποτών, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία

07.09.2023 Ιταλική πίστωση φόρου για εμπορευματικές μεταφορές – SA.108573
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ιταλικό καθεστώς φοροαπαλλαγής (πίστωσης φόρου) για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για ίδιο λογαριασμό

01.09.2023 Ελληνικό καθεστώς για τις υδατοκαλλιέργειες – SA.108383
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 32, 33, 34, 36, 45 και 46 του απαλλακτικού γεωργικού Κανονισμού 2022/2473, καθεστώς ενίσχυσης των υδατοκαλλιεργειών

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14 και 22 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώτα ενισχύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’ (ΤΑΠΤοΚ)

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας
31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 50 ΓΑΚ 651/2014, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

31.08.2023 Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 37 του απαλλακτικού Κανονισμού 2022/2472 για τον γεωργικό τομέα, διάφορα καθεστώτα αποζημιώσεων για επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες

28.08.2023 Ελληνικό καθεστώς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – SA.109152
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 14, 18, 19, 28, 36 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, καθεστώς για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

23.08.2023 Τσεχικό καθεστώς υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων – SA.107138
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κεφαλαίων 2.1. και 2.4. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, τσεχικό καθεστώς στήριξης των μεγάλων επιχειρήσεων, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους που προκαλείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία

18.08.2023 Ελληνικό καθεστώς ‘Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια’ – SA.190100
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των άρθρων 17, 38β, 39 και 41 του ΓΑΚ 651/2014, το καθεστώς ‘Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια’ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ‘Business Growth Fund’ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

09.08.2023 Ισπανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Cobre Las Cruces – SA.100238
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ισπανική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Cobre Las Cruces S.A. για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της στην περιοχή Gerena της Σεβίλλης

08.08.2023 Φινλανδικό καθεστώς αειφόρου ανάπτυξης των δασών – SA.106581
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για τον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, φινλανδικό καθεστώς για την αειφόρο ανάπτυξη των δασών

03.08.2023 Γαλλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία ProLogium – SA.106740
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014 για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, γαλλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία ProLogium Technologies, με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη μπαταριών νέας γενιάς που προορίζονται για ηλεκτρικά οχήματα

28.07.2023 Ουγγρικό καθεστώς πράσινων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς – SA.107689
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ουγγρικό καθεστώς πράσινων επενδύσεων σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς για τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών

27.07.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – SA.108816
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, για τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ατόμων 65+ ετών και ΑμεΑ

27.07.2023 Ελληνικές ad hoc ενισχύσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 53 του ΓΑΚ 651/2014, δύο ad hoc ενισχύσεις υπέρ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που αφορούν: α) τη δημιουργία ηχογραφικού κέντρου και στούντιο επαυξημένης πραγματικότητας και β) τηυ βελτίωση της προσβασιμότητας στο χώρο

27.07.2023 Γερμανική ad hoc ενίσχυση για πράσινο τερματικό σταθμό – SA.102163
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4.3 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση για την κατασκευή και λειτουργία ενός νέου χερσαίου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Brunsbüttel

27.07.2023 Αυστριακή ad hoc ενίσχυση στη φαρμακευτική εταιρεία Sandoz – SA.62915
H Επιτροπή ενέκρινε, με άμεση εφαρμογή του άρθρου 107 (3) (γ) ΣΛΕΕ, αυστριακή ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία Sandoz GmbH για τον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής αμοξυκιλλίνης στο Τιρόλο

25.07.2023 Ελληνική ad hoc ενίσχυση για το Επιμελητήριο Αχαΐας – SA.108771
Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρθρου 56 του ΓΑΚ 651/2014, ad hoc ενίσχυση υπέρ του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

24.07.2023 Ελληνικό καθεστώς για ΚΤΕΛ και νησιωτικούς μεταφορείς – SA.107565
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, ελληνικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων υπέρ των επιχειρήσεων ΚΤΕΛ και νησιωτικών μεταφορέων

20.07.2023 Γερμανική ad hoc ενίσχυση στην ThyssenKrupp Steel Europe – SA.105244
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση υπέρ του ομίλου ThyssenKrupp Steel Europe, με σκοπό την απαλλαγή της παραγωγής χάλυβα από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου

20.07.2023 Ιταλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία 3Sun – SA.104269
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2021 για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ιταλική ad hoc ενίσχυση στην εταιρεία παραγωγής ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών 3Sun για την επέκταση του εργοστασίου της στην Κατάνια

20.07.2023 Γαλλική ad hoc ενίσχυση στην ArcelorMittal – SA.104903
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 4 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2022 για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια, γερμανική ad hoc ενίσχυση υπέρ της εταιρείας στην ArcelorMittal, με σκοπό την μερική απεξάρτηση της παραγωγής χάλυβα από τις ανθρακούχες εκπομπές

19.07.2023 Γερμανικό καθεστώς για τη στήριξη πράσινου εξοπλισμού – SA.108068
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.8. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης 2023, γερμανικό καθεστώς στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικά αγαθά που είναι απαραίτητα για την προώθηση της μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικών ρύπων

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.