Αγγλικά


Η δραστηριότητα της ΜοΚΕ αφορά:

 • γνωμοδοτήσεις

 • help desk

 • συμβουλευτική υποστήριξη

 • εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς στη βάση ειδικής σύμβασης

 • ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας

 • ενημερωτική

  • επιμορφωτικά σεμινάρια

  • εκδόσεις

  • επιστημονικές εκδηλώσεις

  • επικαιρότητα στην ιστοσελίδα της ΜοΚΕ
Γνωμοδοτήσεις

Τα στελέχη της ΜοΚΕ απαντούν σε όλα τα ερωτήματα της ΚΕΜΚΕ του ΥΠΟΙΚ, των Αποκεντρωμένων Μονάδων και όποιου άλλου δημόσιου φορέα υποβάλει σχετικό αίτημα, ως προς τον τρόπο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

Θέματα επί των οποίων γνωμοδοτεί η ΜοΚΕ:
 • εάν ένα χρηματοδοτικό μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση, οπότε θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή,

 • σε περίπτωση που είναι κρατική ενίσχυση, πώς θα πρέπει να διατυπωθεί όταν κοινοποιηθεί, ώστε να κριθεί από την Επιτροπή συμβατή κρατική ενίσχυση

 • εάν χρηματοδοτικό μέτρο που αποτελεί κρατική ενίσχυση μπορεί να υπαχθεί σε έναν απαλλακτικό Κανονισμό, ώστε να μην κοινοποιηθεί στην Επιτροπή

 • εάν μία συγκεκριμένη διάταξη του σχεδιαζόμενου μέτρου συμφωνεί ή αντιβαίνει σε κάποια κοινοτική διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στη Συνθήκη, στις Κατευθυντήριες Γραμμές, σε κάποιον απαλλακτικό Κανονισμό, στον Κανονισμό de minimis ή αλλού

 • πώς ερμηνεύει η Επιτροπή ή τα ευρωπαϊκά δικαστήρια έννοιες που περιέχονται στα κοινοτικά κείμενα κρατικών ενισχύσεων (π.χ. την έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος ή την έννοια της κρατικής επιχείρησης)
Help Desk

Η ΜοΚΕ
 • απαντά προφορικά σε απλά ερωτήματα, ενώ για τα σύνθετα ζητήματα ισχύει η διαδικασία της έγγραφης γνωμοδότησης

 • παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις έγγραφες γνωμοδοτήσεις που έχει αποστείλει

 • παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για επιμέρους διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων
Το Ηelp Desk λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 12:00 έως 14:30, στο τηλέφωνο 2310-486947.

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η ΜοΚΕ
 • συνδράμει τη δημόσια διοίκηση σε θέματα κατάρτισης νομοσχεδίων, τροπολογιών, εγκυκλίων ως προς τη συμβατότητά τους με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

 • συμμετέχει σε συσκέψεις των αρμόδιων φορέων

 • υποβάλλει παρατηρήσεις σε κείμενα των κοινοτικών οργάνων που αποστέλλονται στις ελληνικές αρχές προς διαβούλευση
Βάσεις δεδομένων

Η ΜοΚΕ έχει δημιουργήσει δύο ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων:
 • μία για την κοινοτική νομοθεσία των κρατικών ενισχύσεων και

 • μία για την κοινοτική και εθνική νομολογία των κρατικών ενισχύσεων
Επιμορφωτικά σεμινάρια – Εκδηλώσεις
 • Διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, τα στελέχη της ΜοΚΕ παρακολουθούν σεμινάρια και συνέδρια για την επιμόρφωσή τους (Βλ. Εκδηλώσεις).
Εκδόσεις

Η ΜοΚΕ εκδίδει πρακτικούς οδηγούς ερμηνείας και συλλογές νομοθετικών κειμένων κρατικών ενισχύσεων (Βλ. Εκδόσεις)

Newsletter MoKE

Η ΜοΚΕ εκδίδει κάθε δίμηνο Ενημερωτικό δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή που αποστέλλεται δωρεάν σε 650 περίπου φορείς της δημόσιας διοίκησης για σύντομη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα κρατικών ενισχύσεων.

Νομική Επιθεώρηση - Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων

Η ΜοΚΕ, σε συνεργασία με την Μονάδα Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων του ΚΔΕΟΔ, εκδίδουν, σε ηλεκτρονική μορφή (http://www.diske.gr), τη νομική επιθεώρηση με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις - Κρατικές Ενισχύσεις & Αγορά».

Η επιθεώρηση κυκλοφορεί από το 2004 και ήδη από το 2008 εμπλουτίζεται με περαιτέρω θεματικές δημοσίου οικονομικού δικαίου: Δημόσιες Συμβάσεις – ΣΔΙΤ – Δίκαιο Κατασκευών – Κρατικές Ενισχύσεις – ΥΓΟΣ – Δημόσιο Δίκαιο Ανταγωνισμού – Απελευθέρωση Αγορών – Ενέργεια – Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες – Ταχυδρομικές Υπηρεσίες – Δημοσιονομικό Δίκαιο – Φορολογικό Δίκαιο – Τελωνειακό Δίκαιο.
 
Η ΜοΚΕ
Ίδρυση-Σκοπός
Δραστηριότητες
Στελέχωση
 


ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.