Αγγλικά


Η δραστηριότητα της ΜοΚΕ αφορά:

 • γνωμοδοτήσεις

 • προφορική συμβουλευτική υποστήριξη

 • help desk

 • εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς στη βάση ειδικής σύμβασης

 • ενημερωτική

  • επικαιρότητα στην ιστοσελίδα της ΜοΚΕ

  • εκδόσεις

  • επιστημονικές εκδηλώσεις


Γνωμοδοτήσεις

Τα στελέχη της ΜοΚΕ απαντούν σε ερωτήματα της ΚΕΜΚΕ του ΥΠΟΙΚ, των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων στα διάφορα Υπουργεία και όποιου άλλου δημόσιου φορέα υποβάλει σχετικό αίτημα, ως προς τον τρόπο εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

Θέματα επί των οποίων γνωμοδοτεί η ΜοΚΕ (ενδεικτικά):
 • εάν ένα χρηματοδοτικό μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση, οπότε θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή,

 • εάν χρηματοδοτικό μέτρο που αποτελεί κρατική ενίσχυση μπορεί να υπαχθεί σε έναν απαλλακτικό Κανονισμό, ώστε να μην κοινοποιηθεί στην Επιτροπή

 • εάν μία συγκεκριμένη διάταξη του σχεδιαζόμενου μέτρου συμφωνεί ή αντιβαίνει σε κάποια ενωσιακή διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στη Συνθήκη, στις Κατευθυντήριες Γραμμές, σε κάποιον απαλλακτικό Κανονισμό, στον Κανονισμό de minimis ή αλλού

 • πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χαρακτηρίζεται μία επιχείρηση ως ΜΜΕ

 • πώς ερμηνεύει η Επιτροπή ή τα ενωσιακά δικαστήρια έννοιες που περιέχονται στα ενωσιακά κείμενα κρατικών ενισχύσεων (π.χ. την έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος ή την έννοια της κρατικής επιχείρησης)


Προφορική Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η ΜοΚΕ
 • συνδράμει τη δημόσια διοίκηση ως προς τη συμβατότητα των νομοσχεδίων, τροπολογιών, εγκυκλίων που καταρτίζει με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σχόλια και ανταλλαγή απόψεων)

 • συμμετέχει σε συσκέψεις των αρμόδιων φορέων

 • υποβάλλει παρατηρήσεις σε κείμενα των ενωσιακών οργάνων που αποστέλλονται στις ελληνικές αρχές προς διαβούλευση


Help Desk

Η ΜοΚΕ
 • απαντά προφορικά σε απλά ερωτήματα, ενώ για τα σύνθετα ζητήματα ισχύει η διαδικασία της έγγραφης γνωμοδότησης

 • παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις έγγραφες γνωμοδοτήσεις που έχει αποστείλει

 • παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για επιμέρους διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων

Το Ηelp Desk λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 12:00 έως 14:30, στο τηλέφωνο 2310-486947.

Εκδηλώσεις

 • Η ΜοΚΕ διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες κρατικών ενισχύσεων . Επίσης, τα στελέχη της ΜοΚΕ παρακολουθούν σεμινάρια και συνέδρια για την επιμόρφωσή τους


Εκδόσεις

Η ΜοΚΕ εκδίδει πρακτικούς οδηγούς εφαρμογής των ουσιαστικών και διαδικαστικών κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και συλλογές νομοθετικών κειμένων κρατικών ενισχύσεων (Βλ. Εκδόσεις)

Newsletter MoKE

Η ΜοΚΕ εκδίδει κάθε δίμηνο Ενημερωτικό δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή που αποστέλλεται δωρεάν σε 650 περίπου φορείς της δημόσιας διοίκησης για σύντομη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα κρατικών ενισχύσεων.

Νομική Επιθεώρηση - Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων

Η ΜοΚΕ, σε συνεργασία με την Μονάδα Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων του ΚΔΕΟΔ, εξέδωσαν εξειδικευμένη νομική επιθεώρηση με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις - Κρατικές Ενισχύσεις & Αγορά» που κυκλοφόρησε από το 2004 έως το 2015 σε ηλεκτρονική μορφή και εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο (http://www.diske.gr)
 
Η ΜοΚΕ
Ίδρυση-Σκοπός
Δραστηριότητες
Στελέχωση
 


ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.