Αγγλικά


Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) συστάθηκε και λειτουργεί από 1.1.2002 στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός της είναι η συστηματική προσέγγιση του τομέα των κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να συνδράμει τους δημόσιους φορείς που χορηγούν ενισχύσεις.

Η ΜοΚΕ παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική συνδρομή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ), η οποία σε συνεργασία με τις Αποκεντρωμένες Μονάδες των επιμέρους Υπουργείων, ελέγχουν όλα τα νομοσχέδια και τις λοιπές πράξεις για πιθανή ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων. Βρίσκεται στη διάθεσή τους καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης και αξιολόγησης των σχεδίων, για την επίλυση ερωτημάτων που αφορούν τον ορθό σχεδιασμό των μέτρων ενισχύσεων, την ένταξή τους στο κατάλληλο ενωσιακό κείμενο κρατικών ενισχύσεων (π.χ. ΓΑΚ, de minimis, Κατευθυντήριες Γραμμές περιβάλλοντος κλπ.), τη συμβατότητά τους, καθώς και για θέματα κοινοποίησης προς την Επιτροπή και ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων.

Η ΜοΚΕ/ΚΔΕΟΔ συνδράμει, ιδίως, την ΚεΜΚΕ και τις Αποκεντρωμένες Μονάδες ως προς την ερμηνεία των προϋποθέσεων της έννοιας της ενίσχυσης (άρθρα 107-109 ΣΛΕΕ) και των κανόνων συμβατότητας και διαδικασίας, που περιλαμβάνονται στα νομοθετικά κείμενα της Επιτροπής (Κατευθυντήριες Γραμμές, Κανονισμούς, Πλαίσια κλπ.), τα οποία, αφενός, είναι πολυάριθμα και αφορούν ποικίλους τομείς και, αφετέρου, αναθεωρούνται διαρκώς από την Επιτροπή, για να προσαρμόζονται στις εξελίξεις των αγορών και την κατάσταση του ανταγωνισμού. Για την ερμηνεία αυτή, η ΜοΚΕ/ΚΔΕΟΔ βασίζεται τόσο στην πρακτική που η Επιτροπή συνηθίζει να ακολουθεί σε παρόμοιες περιπτώσεις ενισχύσεων όσο και στις δικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ.
 
Η ΜοΚΕ
Ίδρυση-Σκοπός
Δραστηριότητες
Στελέχωση
 


ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.