Αγγλικά
Τι είναι η ΜοΚΕ;
 

Συμβουλευτική Μονάδα, που λειτουργεί στο ΚΔΕΟΔ από το 2002 και συνεπικουρεί το γνωμοδοτικό έργο του ελληνικού δικτύου ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων του Ν. 4152/2013 (ΚΕΜΚΕ και ΑΜΚΕ) κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων από τους δημόσιους φορείς.Γιατί ιδρύθηκε η ΜοΚΕ;
 

Η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις, ενώ καταρχήν απαγορεύεται από το ενωσιακό δίκαιο, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, εφόσον αυτές είναι συμβατές με την κοινή αγορά.

Τη συμβατότητα αυτή μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή, στην οποία οι εθνικές αρχές που χορηγούν ενισχύσεις υποχρεούνται να κοινοποιούν τα σχέδια των ενισχύσεων αυτών πριν τα θεσπίσουν.

Επειδή το όλο σύστημα της απαγόρευσης και της κατ’ εξαίρεση χορήγησης ενισχύσεων εμφανίζει αρκετά ερμηνευτικά και πρακτικά ζητήματα, κυρίως λόγω των συχνά αναθεωρούμενων κανόνων αλλά και λόγω της πληθώρας των αποφάσεων που εκδίδουν σχετικά η Επιτροπή και τα ενωσιακά δικαστήρια, η ΜοΚΕ υποστηρίζει τη νομική τεκμηρίωση του γνωμοδοτικού έργου των αρμόδιων ελληνικών αρχών ελέγχου, προς τον σκοπό της ορθής εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η ΜοΚΕ;
 
  • σύνταξη γνωμοδοτήσεων και παροχή συμβουλών στους φορείς ενόψει ορθής χορήγησης ενισχύσεων

  • παρακολούθηση της επικαιρότητας στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων: ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία

  • αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου κρατικών ενισχύσεων στις ελληνικές χορηγούσες και ελεγκτικές αρχές

  • διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

  • έκδοση Οδηγού και ενωσιακών κειμένων για τις κρατικές ενισχύσεις


Τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχει η ΜοΚΕ;
 

Η ΜοΚΕ συμβουλεύει για τα εξής θέματα σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων (ενδεικτικά):

  • εάν ένα μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή,

  • μπορεί ένα καθεστώς να υπαχθεί στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό;

  • πώς θα υπολογισθεί το ποσό de minimis ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση που ανήκει σε όμιλο;

  • πότε και πώς χαρακτηρίζεται μια επιχείρηση ως ΜΜΕ;

  • πώς ερμηνεύει η Επιτροπή ή τα ενωσιακά δικαστήρια έννοιες που περιέχονται στην ενωσιακή νομοθεσία, όπως την έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, της κρατικής επιχείρησης κ.λπ.;


Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες της ΜοΚΕ;
 

Η ΜοΚΕ εξυπηρετεί κυρίως τους φορείς που ελέγχουν τις χορηγούμενες ελληνικές ενισχύσεις με τους οποίους βρίσκεται σε στενή συνεργασία (ΚΕΜΚΕ και ΑΜΚΕ). Παράλληλα, κάθε ενδιαφερόμενος (νομικός, δικηγόρος, δικαστής ή επιχείρηση) μπορεί να πληροφορηθεί διάφορα στοιχεία σχετικά με κρατικές ενισχύσεις μέσω της ιστοσελίδας της ΜοΚΕ, των επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνει και των δημοσιεύσεών της.

ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.