Αγγλικά
Τι είναι η ΜοΚΕ;
 

Συμβουλευτική Μονάδα, που λειτουργεί στο ΚΔΕΟΔ υποστηρικτικά προς το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και συνδράμει τους δημόσιους φορείς που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις.Γιατί ιδρύθηκε η ΜοΚΕ;
 

Η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις, ενώ κατ’αρχήν απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο, επιτρέπεται κατ'εξαίρεση, εφόσον αυτές είναι συμβατές με την κοινή αγορά.

Τη συμβατότητα αυτή μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή, στην οποία οι εθνικές αρχές που χορηγούν ενισχύσεις υποχρεούνται να κοινοποιούν τα σχέδια των ενισχύσεων αυτών πριν τα θεσπίσουν.

Επειδή όλο αυτό το σύστημα της απαγόρευσης και της κατ’εξαίρεση χορήγησης ενισχύσεων εμφανίζει αρκετά ερμηνευτικά και πρακτικά προβλήματα, η ΜοΚΕ μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Περαιτέρω η ΜοΚΕ στοχεύει να συστηματοποιήσει τον τομέα των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα, κυρίως με τη λειτουργία δύο ηλεκρονικών βάσεων δεδομένων, αφενός για την παρακολούθηση των ελληνικών κρατικών ενισχύσεων και αφετέρου για την νομοθεσία και την νομολογία των κρατικών ενισχύσεων.Ποιές υπηρεσίες προσφέρει η ΜοΚΕ;
 


Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες της ΜοΚΕ;
 

Η ΜοΚΕ εξυπηρετεί κυρίως τους φορείς που χορηγούν ενισχύσεις με τους οποίους βρίσκεται σε στενή συνεργασία. Παράλληλα η ΜοΚΕ εξυπηρετεί και κάθε νομικό (δικηγόρο, δικαστή) ή επιχείρηση που θέλουν να πληροφορηθούν διάφορα στοιχεία σχετικά με κρατικές ενισχύσεις, μέσω α) των επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνει, β) των δημοσιεύσεών της και γ) των εξειδικευμένων-ειδικών βάσεων δεδομένων για την κοινοτική νομοθεσία, την κοινοτική και ελληνική νομολογία και την πρακτική της Επιτροπής.Τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχει η ΜοΚΕ;
 

Η ΜοΚΕ συμβουλεύει τους δημόσιους φορείς που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για τα εξής θέματα (ενδεικτικά):

  • εάν ένα χρηματοδοτικό μέτρο θέτει θέμα κρατικής ενίσχυσης, αποτελεί δηλαδή κρατική ενίσχυση, οπότε θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή,

  • σε περίπτωση που είναι κρατική ενίσχυση, πώς θα πρέπει να διατυπωθεί το σχεδιαζόμενο μέτρο κατά την κοινοποίησή του, ώστε να κριθεί από την Επιτροπή συμβατή κρατική ενίσχυση (να είναι δηλαδή σύμφωνο με τους κανόνες συμβατότητας που θέτει η Επιτροπή στις Κατευθυντήριες Γραμμές, τους απαλλακτικούς Κανονισμούς, τον Κανονισμό de minimis, κλπ. Ωστόσο, η ΜοΚΕ δεν αναλαμβάνει να διενεργήσει η ίδια την κοινοποίηση),

  • τον τρόπο με τον οποίο η νομολογία των κοινοτικών δικαστηρίων και η πρακτική της Επιτροπής ερμηνεύουν διάφορες κοινοτικές διατάξεις, είτε της Συνθήκης είτε των Κατευθυντηρίων Γραμμών, των απαλλακτικών Κανονισμών, του Κανονισμού de minimis, κλπ.


Ποιοι έχουν πρόσβαση στις δύο ηλεκτρονικές βάσεις της ΜοΚΕ;
 

Η βάση για την παρακολούθηση των ελληνικών κρατικών ενισχύσεων δεν είναι ανοιχτή σε όλους τους χρήστες, αλλά μόνον στους φορείς που χορηγούν ενισχύσεις και αποσκοπεί κατά βάση να τους συνδράμει σε θέματα σώρευσης ενισχύσεων.

Η βάση για την νομοθεσία και την νομολογία των κρατικών ενισχύσεων είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου σε κάθε ενδιαφερόμενο.ΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.